Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά


Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Συμβούλου

Αποδεκτοί ως Σύμβουλοι ΕΝΑ μπορούν να γίνουν ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι:

  • Πιστωτικά ιδρύματα
  • Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία αναδοχής
  • Εταιρίες παροχής χρηματοοικονικών υπηρεσιών
  • Εταιρίες Συμβούλων
  • Ελεγκτικές Εταιρίες

Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου ΕΝΑ, καθώς και για τη διατήρηση της ιδιότητας του, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εμπειρία: Να έχει επαρκή εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Η επάρκεια της εμπειρίας αξιολογείται κατά περίπτωση, με βάση τα υποβαλλόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έντυπα (Απόφαση 1) και κάθε άλλο επιπλέον στοιχείο ή ενέργεια που μπορεί να ζητήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για την αξιολόγηση της εμπειρίας λαμβάνονται ιδίως υπ' όψιν τα εξής :

1.1 Η δυνατότητα παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας των σημείων 6 ή/και 7 τμήματος Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν.4514/2018.

1.2 Εφόσον ο υποψήφιος Σύμβουλος δεν δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες, η αποδεδειγμένη εμπειρία του ως χρηματοοικονομικού συμβούλου, με ενεργό συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον ενέργειες στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς τα τελευταία 2 χρόνια πριν την έγκριση της αίτησής του (ενδεικτικά, να αναγράφεται σε Ενημερωτικό Δελτίο ή έντυπο του αρ. 4 του ν. 3401/2005 ως Σύμβουλος, ή να έχει ενεργήσει ως κύριος σύμβουλος σε εισηγμένες εταιρίες σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, Δημόσιες Προτάσεις κλπ).

2. Επάρκεια οργάνωσης και λειτουργίας: Να λειτουργεί με επαρκή εσωτερική οργάνωση. Η επάρκεια της οργάνωσης και λειτουργίας αξιολογείται κατά περίπτωση, με βάση τα υποβαλλόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έντυπα και κάθε άλλο επιπλέον στοιχείο ή ενέργεια που μπορεί να ζητήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για την αξιολόγηση της επάρκειας της οργάνωσης και λειτουργίας λαμβάνονται ιδίως υπ' όψιν τα εξής :

2.1 Η δυνατότητα παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας των σημείων 6 ή/και 7 τμήματος Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν.4514/2018.

2.2 Εφόσον ο υποψήφιος Σύμβουλος δεν δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες, η κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον 2 στελεχών με εμπειρία στο αντικείμενο της χρηματοδότησης εταιριών, εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων ή παροχή συμβουλών επί ενεργειών που να απαιτούν την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου ή Πληροφοριακού Δελτίου του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 ή Πληροφοριακού Δελτίου για Δημόσια πρόταση κινητών αξιών του Ν.3461/2006.

3. Έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρία: Να μην έχει συγκρουόμενα συμφέροντα με την εταιρία.

3.1 Η έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να τεκμαίρεται, ενδεικτικά, από την υιοθέτηση διαδικασιών για την διασφάλιση της έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με τις εκάστοτε εταιρίες, από την έλλειψη εταιρικού συνδέσμου ή αλληλεξαρτήσεων με την εταιρία και από τον μη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Σε περίπτωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε από άλλο (χωρίς να αποκλείεται το συνδεδεμένο) νομικό πρόσωπο, είτε από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αλλά από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ή διαφορετική οργανωτική μονάδα από αυτά/ές που απασχολούνται για την ένταξη στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α της συγκεκριμένης εταιρίας.

5. Μη επιβολή ποινών: Να μην έχει επιβληθεί ή να μην εκκρεμεί η επιβολή κυρώσεων σε βάρος του νομικού προσώπου από την εποπτεύουσα αυτού αρχή για ουσιώδεις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6. Καταλληλότητα: Το Χρηματιστήριο Αθηνών αξιολογεί κατά περίπτωση την καταλληλότητα του υποψήφιου Συμβούλου ΕΝ.Α με βάση τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση του στοιχείο.

7. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Σύμβουλος, είναι νεοσύστατη εταιρία, η εμπειρία του αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών του.


Διαδικασία αποδοχής Συμβούλου

1. Ο υποψήφιος Σύμβουλος υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του «Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς» και την ένταξή του στη Λίστα Συμβούλων Εναλλακτικής Αγοράς.

2. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και η καταλληλότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδέχεται την αίτηση και εντάσσει τον Σύμβουλο στη «Λίστα Συμβούλων Εναλλακτικής Αγοράς».

3. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνεται σχετικά με κάθε μεταβολή των στοιχείων των Συμβούλων, καθώς και για τη βούλησή τους να παραμείνουν ή όχι στη Λίστα, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 36, των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς.

 

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων