Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Η ΕΝΑ STEP είναι η κατηγορία της ΕΝΑ που επιδιώκει να δώσει διέξοδο χρηματοδότησης σε:

 • μικρότερες εταιρίες που εμφανίζουν καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη, παραγωγή ή στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ή επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους
 • εταιρίες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής τους εξέλιξης, οι οποίες αναζητούν μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίηση μίας νέας επιχειρηματικής ιδέας.

Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης για την ένταξη στην ΕΝΑ STEP, ένα βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εφαρμογή πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών, τόσο σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς (όπως ενδεικτικά ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας, ICT) αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς (όπως ενδεικτικά νέων μεθόδων παραγωγής αγροτικών προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, τρόπων διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού).


Προϋποθέσεις ένταξης
   
Οικονομικές Καταστάσεις 

Δεν υφίσταται περιορισμός

Για εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές χρήσεις, οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας οικονομικής χρήσης πρέπει να έχουν συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.
Επιχειρηματικό Σχέδιο Συντάσσεται στην περίπτωση που η εταιρία δεν έχει τουλάχιστον διετή προηγούμενη δραστηριότητα στον κλάδο οικονομίας και το επιχειρηματικό αντικείμενο στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μετά την ένταξη στην ΕΝΑ.
Φορολογικός Έλεγχος Δήλωση του Συμβούλου ΕΝΑ σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις και τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων (για την εταιρία και τις θυγατρικές της που περιλαμβάνονται στις τελευταίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις).
Δέσμευση μετοχών
(Lock-up) 

 

Εφόσον υπάρχει Επιχειρηματικό Σχέδιο Μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% έκαστος, μπορούν να μεταβιβάσουν κατ' ανώτατο όριο το 25% των μετοχών που κατείχαν κατά την ημερομηνία ένταξης, κατά το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Εφόσον παρουσιάζει ζημιές τις προηγούμενες της ένταξης 2 χρήσεις Μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% έκαστος, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους για ένα έτος μετά την ένταξη.
Σύμβουλος ΕΝΑ Ύπαρξη Συμβούλου ΕΝΑ κατά την έγκριση διαπραγμάτευσης, και για όσο διάστημα παραμείνει στην ΕΝΑ STEP
Εταιρική Διακυβέρνηση Αναφορά στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί.


Διαδικασία ένταξης
 • Επιλογή Συμβούλου

Για την ένταξη στην ΕΝΑ STEP, αρχικά η εταιρία θα πρέπει να επιλέξει ένα Σύμβουλο, από τη λίστα Συμβούλων της ΕΝΑ, ο οποίος θα συντονίσει και θα διαχειριστεί τη διαδικασία ένταξης.

 • Προετοιμασία φακέλου ένταξης

Η προετοιμασία του φακέλου ένταξης πραγματοποιείται από το Σύμβουλο ΕΝΑ σε συνεργασία με την εταιρία.

 • Αίτηση ένταξης στην ΕΝΑ STEP

Ο Σύμβουλος ΕΝΑ από κοινού με την εταιρία, υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απόφαση 2).

 • Παρουσίαση της εταιρίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝΑ

Πραγματοποιείται παρουσίαση της εταιρίας από το Σύμβουλο ΕΝA και την εταιρία, στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝΑ.

Στην περίπτωση εταιρίας που έχει υπαχθεί σε Ενισχυτικό Πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως αξιολόγηση της Επιτροπής λογίζεται η αξιολόγηση της εταιρίας από τη σχετική Επιτροπή Επιλογής (Selection Committee) μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του Ενισχυτικού Προγράμματος.

 • Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών των προϋποθέσεων ένταξης 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδέχεται την αίτηση ένταξης στην ΕΝΑ STEP υπό την αίρεση ολοκλήρωσης τυχόν προσφοράς.

 • Διενέργεια Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Προσφοράς

Προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια που επιθυμεί, η εκδότρια εταιρία διενεργεί ανάλογα με τις ανάγκες της και το σχεδιασμό της, Ιδιωτική Τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων ή Δημόσια Προσφορά των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

 • Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στην ΕΝΑ STEP

Ο Σύμβουλος ΕΝΑ υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών για την ένταξη και ορίζει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ΕΝΑ STEP.

 

Στην Απόφαση 2 της ΕΝΑ μπορείτε να δείτε τη διαδικασία ένταξης στην ΕΝΑ STEP.


Άντληση κεφαλαίων κατα την ένταξη στην ΕΝΑ STEP

Κατά το στάδιο ένταξης των μετοχών στην ΕΝΑ STEP, η εκδότρια εταιρία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την άντληση των αιτούμενων κεφαλαίων.

Η προσφορά των μετοχών στους επενδυτές πραγματοποιείται μέσω:

 • Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων
 • Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό
 • Με συνδυασμό Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης

Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και του δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Κανονιστικό Πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

Α. Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΝΑ

Δείτε τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝΑ

Β1. Αποφάσεις για την ένταξη στην ΕΝΑ STEP

 • Απόφαση 2 - Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • Απόφαση 3 - Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου
 • Απόφαση 34 - Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.

Β2. Αποφάσεις κατά την παραμονή στην ΕΝΑ STEP

 • Απόφαση 4 - Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην ΕΝΑ
 • Απόφαση 7 -  Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην ΕΝΑ

Β3. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 

Σε περίπτωση που η εταιρία επιλέξει άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών, συνολικής αξίας μικρότερης των 5.000.000 ευρώ, πρέπει να δημοσιευθεί Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 1/893/16.10.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να υποβληθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 2/892/13.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

   
Απόφαση ΕΚ 1/893/16.10.2020: Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της περίπτωσης η) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005

Απόφαση ΕΚ 2/892/13.10.2020: Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου

 

 


Χρεώσεις εισαγωγής
Οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μια εταιρία που επιθυμεί την εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ περιλαμβάνουν:

 

 
1. Έξοδα εξέτασης της αίτησης & Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής
 

       Α. Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των €3.000

Για τις εταιρίες οι οποίες προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς καταβάλλεται το ποσό των €2.000 

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρείας τελικά ενταχθούν στην κατηγορία ENA STEP.

       Β. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΗΒΙΠ καταβάλλεται το ποσό των €5.000

Για τις εταιρείες οι οποίες προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς καταβάλλεται, το ποσό των 3.500 .

Το ανωτέρω ποσό συμψηφίζεται με τα δικαιώματα εγγραφής.

 
2. Τριμηνιαίες συνδρομές
 

Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν ενταχθεί στην ΕΝΑ STEP καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία τιμολογείται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 Κεφαλαιοποίηση Χρέωση ανά τρίμηνο Ετήσια χρέωση
Έως €20.000.000    €750 €3.000
Από €20.000.001 -€40.000.000 €1.250 €5.000
Άνω των €40.000.000 €1.750 €7.000


Ελάχιστο ύψος: €3.000
Μέγιστο ύψος: €7.000.

Στην Απόφαση 5 της ΕΝ.Α. μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν την ΕΝΑ

 
3. Έξοδα δικαιωμάτων καταχώρησης αξιών στην ΕΛΚΑΤ
 

Α. Χρεώσεις καταχώρησης αξιογράφων

 • Έξοδα εξέτασης φακέλου αρχικης καταχώρησης αξιογράφων: €1.000
 • Επιπλέον καταβάλλονται σύμφωνα με την αξία έκδοσης:

α) 0,20% για αξία έκδοσης έως €3.000.000
β) 0,15% από €3.000.000,01 έως € 9.000.000
γ) 0,10% από €9.000.000,01 έως €15.000.000
δ) 0,05% πάνω από €15.000.000,01

Ελάχιστη: €3.000 ανά αρχική καταχώρηση

Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζεται η κλίμακα ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης ή εισαγωγής κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

Β. Χρέωση τήρησης αξιογράφων

 • Ετήσια σταθερή χρέωση €600 
 • Επιπλέον καταβάλλονται επί της αξίας καταχωρισμένων μετοχών:

              α) 0,0015% για αξία έως €40.000.000
              β) 0,0010% από €40.000.000,01 €100.000.000
              γ) 0,0005% από €100.000.000,01 έως €200.000.000
              δ) 0,0001% πάνω από €200.000.000,01  

Μέγιστη χρέωση €2.500.

Στην Απόφαση 18 της ΕΛΚΑΤ, μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων.


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων