Διαπραγμάτευση

Η διαπραγμάτευση τίτλων επιτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), ως έναν από τους βασικούς του ρόλους ως λειτουργός της Οργανωμένης αγοράς, καθώς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

Το ΧΑ προσφέρει στους επενδυτές, μέσω των μελών του και της τεχνικής υποδομής που έχει αναπτύξει, υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για την πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων (συναλλαγών) επί εισηγμένων τίτλων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία καλύπτει όλες τις αγορές του ΧΑ και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών προϊόντων όπως, μετοχές, δικαιώματα μετοχών, τίτλους παραστατικούς μετοχών, τίτλους σταθερού εισοδήματος,  διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) και παράγωγα προϊόντα.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των μελών διαπραγμάτευσης του ΧΑ, τα οποία αποτελούν και τους μόνους φορείς οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα συναλλαγών του ΧΑ.

Η διαπραγμάτευση στο ΧΑ διακρίνεται βάσει της φύσης του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται, αλλά και του μοντέλου το οποίο ακολουθείται στις εξής κατηγορίες:

  • διαπραγμάτευση στην Αγορά αξιών
  • διαπραγμάτευση στην Αγορά παραγώγων και
  • διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά.

Σύστημα

Αγορά αξιών

Εναλλακτική αγορά

Από το Νοέμβριο του 1999 η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενός προηγμένου συστήματος διαπραγμάτευσης, του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). Σημαντικά χαρακτηριστικά του ΟΑΣΗΣ είναι η υψηλή ασφάλεια που παρέχει τόσο ως προς τη λειτουργία του όσο και ως προς τα δεδομένα που αυτό παράγει, χειρίζεται και αποθηκεύει. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΧΑ τόσο στο εσωτερικό της χώρας  όσο και στο εξωτερικό.

Βρείτε πληροφορίες και αποκτείστε ηλεκτρονική πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία για τα χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης της οργανωμένης αγοράς αξιών του ΧΑ καθώς και των προϊόντων που ανήκουν σε αυτή όπως: Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών (ADNT) και Έγκυρο Βήμα Τιμής, Κατηγορίες Συναλλακτικής Δραστηριότητας & Ειδική Διαπραγμάτευση στην Κύρια αγορά στο ΧΑ, Πίνακες, Κατηγορίες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης, Τύπους Εντολών, Περιγραφή Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ)

Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική αγορά του ΧΑ μεταξύ των οποίων, μέθοδος διαπραγμάτευσης, όρια διακύμανσης τιμών, Μέθοδος υπολογισμού της τιμής κλεισίματος.

Αγορά παραγώγων

Μέλη διαπραγμάτευσης

Market Making

Ενημερωθείτε σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, των προϊόντων και των μεθόδων διαπραγμάτευσης της αγοράς παραγώγων. Βρείτε πληροφορίες για τα μέλη διαπραγμάτευσης, την ενίσχυση της ρευστότητας και του βάθους της αγοράς παραγώγων, μέσω των ειδικών διαπραγματευτών.

Ενημερωθείτε για το πλήθος, τις ιδιότητες & τα στοιχεία επικοινωνίας, των Μελών διαπραγμάτευσης Αξιών & Παραγώγων, του Ομίλου ATHEX.

Εντοπίστε γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητείτε για τα μέλη που διενεργούν Ειδική Διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων, ανά προϊόν.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων