Ο διακανονισμός των συναλλαγών γίνεται την Τ+2 για μετοχές και για ομόλογα.

Εφαρμόζονται οι παρακάτω διαφορετικοί μέθοδοι / τύποι διακανονισμού:


Νυχτερινή εκτέλεση διακανονισμού (DvD)

Ο νυχτερινός διακανονισμός ποσοτήτων εφαρμόζεται, χωρίς την χρήση τράπεζας διακανονισμού, με αποτέλεσμα τον διακανονισμό σημαντικού αριθμού εντολών διευκολύνοντας τους Συμμετέχοντες στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους την ημέρα διακανονισμού (Τ + 2).

Ο αλγόριθμος διακανονισμού για το DvD (Delivery versus Delivery) συμψηφίζει ανά Συμμετέχοντα τις συναλλαγές ανά ISIN και υπολογίζει την συνολική αξία των «αναλυμένων» πωλήσεων το οποίο αποτελεί το Όριο Κάλυψης (ΟΚ). Μέχρι την αξία του Ορίου Κάλυψης διακανονίζει ταυτισμένες εντολές ανά Συμμετέχοντα.


Εκτέλεση σε κύκλους διαδικασίας πολυμερούς διακανονισμού (DvP)

Οι υπολογισμοί για τον πολυμερή διακανονισμό πραγματοποιούνται με συμψηφισμό ανά Συμμετέχοντα, Λογαριασμό Εκκαθάρισης και ISIN και περιλαμβάνουν την εισαγωγή και επεξεργασία οδηγιών διακανονισμού καλύπτοντας τη συνολική διαδικασία του διακανονισμού όπως οι εξής:

  • Ταύτιση / Αντιστοίχιση (Matching) εντολών διακανονισμού
  • Διακανονισμό των συναλλαγών μέσω της μεταφοράς μετρητών και αξιογράφων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του TARGET-2 και σε άλλα νομίσματα σε χρήμα εμπορικής τράπεζας μέσω ανταποκριτριών τραπεζών
  • Εκτέλεση Πράξεων Διαμεσολαβητή  για  την εξυπηρέτηση συναλλαγών προκύπτουν από εντολές διακανονισμού από την Αγορά Αξιών του ΧΑ και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών από το Σ.Α.Τ. και τύπου back to back/ turn around

Ο Πολυμερής Διακανονισμός πραγματοποιείται σε τρείς διακριτές φάσεις:

  • Φάση 1. Πραγματοποιείται σύνδεση του εκκαθαριστικού μηχανισμού με την τράπεζα χρηματικού διακανονισμού και γίνεται δέσμευση στους χρηματικούς λογαριασμούς των Συμμετεχόντων για τα ποσά που απαιτούνται από τους Συμμετέχοντες που έχουν συνολική θέση αγοραστή στην εκκαθάριση.
  • Φάση 2. Εκτελείται η διαδικασία για τον πολυμερή διακανονισμό, συμμετέχουν οι ταυτισμένες εντολές διακανονισμού, ο αλγόριθμος διακανονισμού δημιουργεί αποτελέσματα διακανονισμένων εντολών έτσι ώστε να δοθεί η πληροφόρηση στο αποθετήριο για την καταχώριση των ποσοτήτων στους λογαριασμούς των τελικών επενδυτών.
  • Φάση 3. Με την ολοκλήρωση του διακανονισμού αποστέλλονται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης συγκεντρωτικά οι χρηματικές κινήσεις στην τράπεζα χρηματικού διακανονισμού οι οποίες και εκτελούνται.

Διμερής διακανονισμός (RTGS)

Παρέχεται η δυνατότητα στους Συμμετέχοντες να διακανονίζουν εντολές τύπου «πακέτου» (προσυμφωνημένες συναλλαγές) οι οποίες διακανονίζονται διμερώς (RTGS).


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων