Εισαγωγή / Ένταξη Ομολόγων

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή εταιρικών ομολόγων στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω.


Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής εταρικών ομολόγων προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθορίζονται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Ν.3371/2005, όπως ισχύει, στον οποίο ορίζονται ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε Οργανωμένες Αγορές.

 • Πρέπει να έχει δημοσιευθεί Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2017/1129.
 • Το ελάχιστο ύψος εταιρικού ομολόγου ορίζεται στο ποσό των 200.000 Ευρώ.
 • Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.
 • H εκδότρια εταιρία πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δημόσια εγγραφή η εισαγωγή τους πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως εγγραφής.
 • Η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως.
 • Η νομική κατάσταση της εταιρίας, της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής, πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.
 • Η νομική κατάσταση των ομολογιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.

Ειδικότερα όσον αφορά:

 • Ομολογίες μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και με παραστατικά δικαιωμάτων

Μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ομολογίες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, μπορούν να εισαχθούνμόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένως στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα.

 • Ομολογίες αλλοδαπών εκδοτών

Ομολογίες αλλοδαπών εκδοτών που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος, θα πρέπει είτε να έχουν προηγουμένως αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο είτε να πρόκειται για αξίες που έχουν καταχωρηθεί, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον εκδότη τους, σε μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων και οι οποίες υπόκεινται, κατά το δίκαιο που τις διέπει, σε καταχώριση και παρακολούθηση σε λογιστική μορφή (άρθρο 8 παρ.1 Ν.3756/2009).


Διαδικασία εισαγωγής

Τα απαιτούμενα βήματα για την εισαγωγή εταιρικών ομολόγων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά έχουν ως εξής:

1. Υποβολή αίτησης για εισαγωγή εταιρικών ομολόγων συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σε περίπτωση που ο εκδότης των ομολογιών είναι:

 • Εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά ή ενταγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 27 του Δ.Σ. Χ.Α. - "Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών"
 • Μη εισηγμένη/ ενταγμένη σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 28 του Δ.Σ. Χ.Α. - "Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών".

2. Έγκριση εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Υποβολή και Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Διάθεση ομολογιών, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί το εταιρικό ομόλογο κατά την αίτηση.

5. Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιών.

Τα προαναφερόμενα βήματα προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση διάθεσης ομολογιών.
 
Ειδικότερα για την ένταξη ομολογιών αλλοδαπών εκδοτών που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορεί να προβλέπεται παρέκκλιση από τα δικαιολογητικά και τους χρονικούς περιορισμούς και ιδίως για λόγους συντονισμού της διαδικασίας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο που διέπει την αλλοδαπή εταιρεία ή τη λειτουργία του αλλοδαπού χρηματιστηρίου ή άλλης ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία η εκδότρια των μετοχών εταιρεία έχει τυχόν εισάγει ή πρόκεται να εισάγει τις αξίες της.


Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά εισαγωγής διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εκδότης των ομολογιών είναι ήδη εισηγμένος στη Ρυθμιζόμενη Αγορά ή ενταγμένος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα:

Α) Η εκδότρια του εταιρικού ομολόγου είναι Εταιρεία Εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση εισαγωγής/έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκδότη ήδη εισηγμένου/ενταγμένου σε αγορά του ΧΑ, περιγράφονται στην απόφαση 27 του Δ.Σ. Χ.Α. και είναι τα ακόλουθα:
 1. Αίτηση εισαγωγής Εταιρικού Ομολόγου

  Αίτηση / επιστολή του εκδότη για την εισαγωγή των ομολογιών και την έκδοση κωδικού ISIN και CFI.

 2. Πιστοποίηση σχετικά με την καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου

  Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη που να πιστοποιεί την καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου. Σε περίπτωση που διατέθηκαν ομολογίες σε τρίτους, προσκομίζεται η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εκδότη.

 3. Πιστοποίηση σχετικά με τη συγκέντρωση του ποσού της έκδοσης

  Βεβαίωση της τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του εκδότη το συνολικό ποσό έκδοσης του εταιρικού ομολόγου.

 4. Ενημερωτικό Δελτίο

  Αντίγραφο εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Αρχή του εκδότη ή εντύπου του άρθρου 4 Ν.3401/2005 (όπου απαιτείται).

 5. Απόφαση έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου

  Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη που αποφάσισε την έκδοση του εταιρικού ομολόγου.

 6. Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης/ Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ

Kαταχώρηση έκδοσης εταιρικού ομολόγου στο Γ.Ε.Μ.Η. (σε περίπτωση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές):

 • Για τους ημεδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού του εκδότη.

 • Για τους αλλοδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων του εκδότη και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών του εκδότη αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού του, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τον διέπει.

 1. Αρχείο Κατανομής Ομολογιών

  Αρχείο Κατανομής και αναλυτική ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των ομολογιούχων και ομολογιών της εκδότριας εταιρείας και βεβαίωση του εκδότη ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη.

 2. Λοιπά δικαιολογητικά
 • Σχέδιο ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών
 • Πιστοποίηση σχετικά με τη Νόμιμη Εκπροσώπηση του εκδότη
 • Πιστοποίηση καταβολής του πόρου υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπου απαιτείται).
 • Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων προς τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπου απαιτείται).

Β) Η εκδότρια του εταιρικού ομολόγου ΔΕΝ είναι Εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη  αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση εισαγωγής/έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ, εκδότη μη εισηγμένου/ ενταγμένου σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περιγράφονται στην απόφαση 28 του Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών και είναι τα ακόλουθα:
 
 1. Αίτηση του εκδότη για την διαπραγμάτευση των ομολογιών του στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.
 2. «Έντυπο Εταιρικού Προφίλ», το οποίο υπογράφεται από τον εκδότη και τον Σύμβουλο/ Κύριο Ανάδοχο, εφόσον υφίσταται.
 3. «Ερωτηματολόγιο καταλληλότητας» το οποίο υποβάλλεται από την εταιρία ή το Σύμβουλο/ Κύριο Ανάδοχο, εφόσον υφίσταται.
 4. Έντυπο Δηλώσεων των Μελών του Δ.Σ. του εκδότη.
 5. Έντυπο Δηλώσεων Μετόχων >5% του εκδότη.
 6. Έντυπο βεβαιώσεων Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
 7. Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του εκδότη που αποφάσισε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.
 8. Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού του εκδότη (περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την υποβολή της αίτησης εισαγωγής).
 9. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη, καθώς και Οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης δημοσιευμένης χρήσης για τις αντίστοιχες χρήσεις, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Εφόσον ο εκδότης δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προσκομίζονται οι οικονομικές του καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.
 10. Αντίγραφο της απόφασης της ΕΚ περί έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της δημόσιας προσφοράς (εφόσον απαιτείται).
 11. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή.
 12. Αίτηση του εκδότη για την έκδοση κωδικού ISIN και CFI.
 13. Πιστοποίηση περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής του εκδότη
 14. Ακριβές απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη με το οποίο θα εξουσιοδοτείται υπάλληλος ή υπάλληλοί του να ενεργεί, για λογαριασμό του εκδότη, για την καταχώρηση του αρχείου των ομολογιούχων σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαδικασία.
 15. Σχέδιο Ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών.
 16. Καταχώρηση έκδοσης εταιρικού ομολόγου στο Γ.Ε.Μ.Η. (σε περίπτωση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές):
 • Για τους ημεδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού του εκδότη.

 • Για τους αλλοδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων του εκδότη και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών του εκδότη αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού του, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τον διέπει (εφόσον απαιτείται).

 1. Επιστολή της εταιρίας ή του Συμβούλου/Κυρίου Αναδόχου, εφόσον υφίσταται, με την οποία:
 • θα προσδιορίζεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των προς εισαγωγή ομολογιών
 • θα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
 • θα υποβάλλεται το οριστικό προς καταχώρηση Αρχείο Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. όπως ισχύει.
 • θα υποβάλλεται Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των ομολογιούχων και ομολογιών του εκδότη, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους του,
 • θα βεβαιώνεται ότι ο εκδότης έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση της έναρξης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις,
 • θα βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης να έχουν πιστωθεί με τις αντίστοιχες ποσότητες, όλες οι μερίδες των ομολογιούχων
 1. Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων προς τον όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφόσον απαιτείται).

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά των σημείων 13-18, θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματιζόμενη ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης.
 
 


Κανονιστικό πλαίσιο

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κανονισμός Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών


Χρεώσεις

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χρέωση Εισαγωγής €3.000 ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛΚΑΤ)
Εξέταση φακέλου αίτησης για την παροχή Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρησης: 1.000  
Αρχική καταχώρηση αξιογράφων:3.000 ανά εταιρικό ομόλογο και επιπλέον:

α. 0,025% για ονομαστική αξία από €0 έως €40.000.000
β. 0,020% για ονομαστική αξία από €40.000.000,01 έως €100.000.000
γ. 0,015% για ονομαστική αξία από €100.000.000,01 έως €150.000.000
δ. 0,005% για ονομαστική αξία άνω των €150.000.000,01 

Συντήρηση στοιχείων εκδότη και αξιογράφων: 1.200 ετησίως και επιπλέον:

α. 0,0000% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από €0 έως €40.000.000
β. 0,0020% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από €40.000.000,01 έως €100.000.000
γ. 0,0003% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από €100.000.000,01 έως €200.000.000 
δ. 0,0002% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων άνω των €200.000.000,01 
Μέγιστη χρέωση:5.000 ετησίως ανά εκδότη

 

Για την έκδοση των ομολόγων και τη διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό, οι εκδότριες εταιρείες μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) που έχει αναπτύξει και προσφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερη πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία ΗΒΙΠ, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων