Εισαγωγή Funds

Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εκδίδουν κινητές αξίες (μετοχές ή μερίδια) οι οποίες εισάγονται και διαπραγματεύονται στις Αγορές του Χ.Α. Τα επενδυτικά αυτά οχήματα απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια άλλων κινητών αξιών εισηγμένων ή μη στο ΧΑ.

Διακρίνονται σε ανοικτού τύπου και κλειστού τύπου ανάλογα με τη δυνατότητα ή μη καθημερινής μεταβολής του ενεργητικού τους ή μετοχικού τους κεφαλαίου.

Τα επενδυτικά οχήματα μπορούν να λάβουν καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων) εκδίδοντας μετοχές ή συμβατική μορφή (αμοιβαίο κεφάλαιο) εκδίδοντας μερίδια.

Α. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου

Ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου θεωρούνται:

  • οι Ανώνυμες Εταιρείες  Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου,
  • οι Ανώνυμες Εταιρείες  Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία,
  • οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
  • τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους ορίζεται από επιμέρους νόμους, όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 4141/2013 & 4209/2013.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμοι τύποι επενδυτικών κεφαλαίων κλειστού τύπου που εισάγονται / εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στις Αγορές του Χ.Α.

Τύπος Νόμος Νομική Μορφή Εκδίδει Εισαγωγή στο Χ.Α. Οργανωμένη Αγορά Εναλλακτική Αγορά
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) 3371/2005 Εταιρεία Μετοχές Υποχρεωτική V -
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) 2778/1999 Εταιρεία Μετοχές Υποχρεωτική V -
Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) 2367/1995 Εταιρεία Μετοχές Υποχρεωτική V V
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) 2992/2002 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μερίδια Προαιρετική V V

 

Β. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου

Ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου θεωρούνται:

  • οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
  • τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4099/2012.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμοι τύποι επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στις Αγορές του Χ.Α.

Τύπος Νόμος Νομική Μορφή Εκδίδει Εισαγωγή στο Χ.Α. Οργανωμένη Αγορά Εναλλακτική Αγορά
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) 4099/2012 Εταιρεία Μετοχές Προαιρετική V -
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ 4099/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μερίδια Προαιρετική V -

 

Για άμεση επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων