Η ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:
 
1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών επί μετοχών που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και διακανονίζονται από την ATHEXCSD 
2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD 
3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού
4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών
5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών
6. Φορολόγηση μεταβιβάσεων λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής
7. Φορολόγηση εισοδήματος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και με τη μορφή μετοχών που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών
 
1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών επί μετοχών που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και διακανονίζονται από την ATHEXCSD

Οι πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ν. 4514/2018, ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευσης, που διακανονίζονται εντός της ATHEXCSD υπόκεινται σε φόρο πώλησης 0,1%  σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, τα άρθρα 50 & 59 (παρ.9) του ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α'204/11.12.2023) και την ΥA Α.1236/2021. Η ATHEXCSD υπολογίζει και γνωστοποιεί καθημερινά τον φόρο πώλησης στους Συμμετέχοντες (για λογαριασμό των πωλητών), οι οποίοι στη συνέχεια τον καταβάλλουν στην ATHEXCSD προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών.

Ο φόρος στις εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις υπολογίζεται ως εξής:

  • Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται εξωχρηματιστηριακά κατ' εντολή Συμμετέχοντα, ο φόρος πωλήσεων υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών όπως καταχωρίζεται από τον Συμμετέχοντα ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του υπόχρεου πωλητή. Στις περιπτώσεις που η συναλλαγή δεν φέρει τιμή πώλησης, η αξία συναλλαγής και ο φόρος υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος του Αξιογράφου την ημερομηνία της συναλλαγής.
  • Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται εξωχρηματιστηριακά κατ' εντολή του δικαιούχου, ο φόρος πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης, που ως τέτοια λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αυτής που αναφέρεται στην σχετική σύμβαση πώλησης που υποβάλλεται στην ATHEXCSD και αυτής που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά την ίδια ημέρα με την κατάθεση της σχετικής αίτησης πώλησης (ημερομηνία συναλλαγής), επί του αριθμού των μετοχών που μεταβιβάζονται.
Ο φόρος πώλησης δεν επιβάλλεται εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.  

 

2. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD

 

Ο φόρος πώλησης 0,1% επί των συναλλαγών μετοχών που τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό και διακανονίζονται εκτός της ATHEXCSD (internalized settlements) υπολογίζεται σε ημερήσια βάση από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών, για λογαριασμό των πωλητών, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, τα άρθρα 50 & 59 (παρ.9) του ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α'204/11.12.2023). και την ΥA Α.1237/2021. Κάθε διαμεσολαβητής της αλυσίδας καταβάλλει τον φόρο στον επόμενο διαμεσολαβητή ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή στον Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων συγκεντρώνει τον φόρο πώλησης βάσει των επιμέρους δηλώσεων και καταβολών των διαμεσολαβητών και στη συνέχεια ο φόρος καταβάλλεται στην ATHEXCSD, η οποία τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ο φόρος πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης της αλλοδαπής, ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς,  ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές διακανονίζονται εντός ή εκτός των τόπων διαπραγμάτευσης αλλοδαπής, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που έχουν την κατοικία τους (και προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις μόνιμη εγκατάσταση) στην Ελλάδα (περ. ε΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998). Ο οφειλόμενος φόρος στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στους ανωτέρω τόπους διαπραγμάτευσης υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον πωλητή.
 

 

3. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού

 

Με τις διατάξεις του Άρθρου 92 του ν.5104/2024 (ΦΕΚ Α'58/19.04.2024) («Φόρος συναλλαγών εξωχρηματιστηριακού δανεισμού μετοχών - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 4 ν. 4038/2012»), καταργείται ο φόρος συναλλαγών (2?) στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά και, παράλληλα, διατηρείται η απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήμου. Η έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων ισχύει για συναλλαγές εξωχρηματιστηριακού δανεισμού με ημερομηνία διακανονισμού από τη Δευτέρα 22/4/2024.
 
 
4. Φορολόγηση χρηματικών διανομών

 

Η ATHEXCSD υπολογίζει για λογαριασμό της εκδότριας τον φόρο σε κάθε χρηματική διανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατηγορίες φορολογικής αντιμετώπισης κάθε Λογαριασμού Αξιογράφων όπως έχουν καταχωρηθεί από τους Συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, ενημερώνει την εκδότρια για τον φόρο που αντιστοιχεί στις χρηματικές διανομές σε μετρητά (π.χ. μερίσματα) ή/και σε είδος (π.χ. επανεπενδύσεις), η οποία με τη σειρά της τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Με βάσει το ισχύον φορολογικό καθεστώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μερισμάτων & προμερισμάτων φορολογικός συντελεστής 5%.
Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1042/2015, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι αιτούνται βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, αρμόδια για την έκδοση και την παροχή αυτών στους δικαιούχους μέσω των Συμμετεχόντων καθίσταται η ATHEXCSD.
Για τις διανομές εταιρικών τοκομεριδίων εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 15%. Αρμόδιοι για την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο είναι οι Συμμετέχοντες που διαμεσολαβούν, εφόσον ενεργούν ως φορείς πληρωμής (αρ. 61 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 21 του Ν. 4646/2019). Η παρακράτηση φόρου διενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα αλλοδαπής χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται του φόρου. 
Επενδυτές που τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης (π.χ. λόγω εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας «ΣΑΔΦ») πρέπει στην αρχή κάθε έτους να ενημερώνουν και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, ώστε ο δεύτερος να εισάγει στο ΣΑΤ την κατάλληλη ένδειξη.
Η ATHEXCSD σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1033/2014 παρέχει ετησίως αρχείο στην ΑΑΔΕ για τις χρηματικές διανομές μερισμάτων και προμερισμάτων εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες διανεμήθηκαν στους δικαιούχους το προηγούμενο έτος. Επίσης αποδίδει φόρο και αποστέλλει πληροφόρηση στην ΑΑΔΕ  και για τόκους εταιρικών ομολόγων στην περίπτωση που η ΑΤΗΕΧCSD λειτουργεί ως φορέας πληρωμής (στην περίπτωση ειδικών λογαριασμών).
 

 

5. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ, όπως ισχύει από 01.01.2014), για το φόρο υπεραξίας επί κινητών αξιών προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
  • Τα κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία) που προκύπτουν από μεταβιβάσεις κινητών αξιών φορολογούνται με συντελεστή 15% μόνο για φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι εν λόγω μεταβιβάσεις δεν συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Απαλλάσσεται από τον φόρο υπεραξίας η υπεραξία που προκύπτει από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο με άλλες κινητές αξίες στο πλαίσιο του PSI.
  • Τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβίβαση αξιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετοχές σε εισηγμένες εταιρείες εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, μετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία προσδιορίζονται ενδεικτικά.
  • Ως υπεραξία ή κεφαλαιακά κέρδη νοείται η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς και της εισπραχθείσας τιμής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που συνδέονται άμεσα με την αγορά και την πώληση των αξιών.
* Για τις εισηγμένες αξίες, η τιμή κτήσης ή πώλησης προκύπτει από τα παραστατικά έγγραφα αγοράς / πώλησης που εκδόθηκαν από τη διαμεσολαβούσα χρηματιστηριακή εταιρεία ή τον θεματοφύλακα ή άλλο έγγραφο που γνωστοποιήθηκε στην ΕΧΑΕ.
* Για τις μη εισηγμένες αξίες, η τιμή πώλησης είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής πώλησης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες. Η τιμή κτήσης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής πώλησης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά τον χρόνο απόκτησης των τίτλων) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες.
* Σε περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θεωρείται μηδενική.
* Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων που έχουν αποκτηθεί από δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομική διαδοχή, προκειμένου για τον υπολογισμό της προκύπτουσας υπεραξίας ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.
  • Ζημιά που προκύπτει από τη μεταβίβαση κινητών αξιών μπορεί να μεταφερθεί για τα επόμενα 5 έτη (για φυσικά πρόσωπα μόνο) και να συμψηφιστεί μόνο με μελλοντικά κέρδη που προέρχονται από τη μεταβίβαση κινητών αξιών. Για τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος (κέρδος ή ζημίας) από τις ως άνω μεταβιβάσεις λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των πράξεων (συναλλαγών) που φορολογούνται ως υπεραξία από μεταβίβαση κινητών αξιών και έχουν λάβει χώρα εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα από  επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και φορολογούνται σύμφωνα με τους σχετικές διατάξεις.
  • Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των διαφόρων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας («ΣΑΔΦ») κατισχύουν των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής ΣΑΔΦ ή εφόσον η τυχόν εφαρμοζόμενη ΣΑΔΦ δεν προβλέπει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.

 

6. Φορολόγηση μεταβιβάσεων λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής

 

Για τις μεταβιβάσεις λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής, για την εκπλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον οφειλόμενο φόρο δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής απαιτείται η δήλωση του υπόχρεου στην οικεία Δ.Ο.Υ. και η λήψη του πιστοποιητικού του άρθρου 105. Ο φόρος μπορεί να αποδοθεί και με παρακράτηση από την τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία.
 

 

7. Φορολόγηση εισοδήματος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και με τη μορφή μετοχών που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών

 

Ο φόρος που οφείλεται σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος που προκύπτει για εργαζομένους / εταίρους / μετόχους μιας εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προβλέπεται στα αρ. 13, 14 και 42α του ΚΦΕ.
Για τις μεταβιβάσεις μετοχών που αποκτήθηκαν από εργαζομένους / εταίρους / μετόχους μιας εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και τις μεταβιβάσεις μετοχών προς εργαζομένους / εταίρους / μέτοχους μιας εταιρείας στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, εφόσον έχουν επιτευχθεί ορισμένοι στόχοι ή έχει επέλθει συγκεκριμένο γεγονός, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σύμφωνα με το αρ. 42α του ΚΦΕ την εγκύκλιο Ε.2208/2020 της ΑΑΔΕ.
 
 
 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
 
Τα ανωτέρω έχουν γενικό και πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν φορολογική συμβουλή. 
Η φορολογική μεταχείριση κάθε συναλλαγής πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά και να ελέγχεται από τον φορολογικό σας σύμβουλο.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων