Η παροχή από την ATHEXClear υπηρεσιών εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαιτεί την ύπαρξη αυστηρών διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνου, που περιγράφονται στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ATHEXClear.

Ο υπολογισμός του κινδύνου για την Αγορά Αξιών πραγματοποιείται καθημερινά σε επίπεδο Λογαριασμών Εκκαθάρισης και αφορά:

  • τον υπολογισμό των Περιθωρίων Ασφάλισης για την κάλυψη του κινδύνου των μη διακανονισμένων συναλλαγών των προηγούμενων ημερών αλλά και
  • του Κινδύνου των εντολών και των συναλλαγών της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Το Περιθώριο Ασφάλισης για τις εκκρεμείς μη διακανονισμένες  συναλλαγές κάθε Λογαριασμού Εκκαθάρισης προκύπτει από το άθροισμα του Γενικού Κινδύνου (ΓΚ), του Ειδικού Κινδύνου (ΕΚ) και του κέρδους ή ζημίας (Mark-to-Market) που προκύπτει από την αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων στις τελευταίες διαθέσιμες τιμές κλεισίματος.

Ο Γενικός Κίνδυνος λαμβάνει υπόψη του την πιθανή μεταβολή στην τιμή της Αξίας που σχετίζεται (σε όσες αξίες εφαρμόζεται) με τη συνολική μεταβολή της Αγοράς.

Ο Ειδικός Κίνδυνος αφορά την πιθανή μεταβολή στην τιμή της Αξίας που δεν σχετίζεται άμεσα με τη μεταβολή της Αγοράς.

Η αποτίμηση του κέρδους ή ζημιάς (Mark to Market) πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή πραγματοποίησης κάθε συναλλαγής και την τελευταία διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Αξίας.

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό κινδύνου ανακοινώνονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην σχετική ιστοσελίδα.

Ως Κίνδυνος Ημέραςημέρας) ορίζεται το άθροισμα του Κινδύνου από ενεργές εντολές (Κεντολών) και του Κινδύνου από ήδη καταρτισμένες συναλλαγές (Κσυναλλαγών) κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Ο Κίνδυνος ημέρας υπολογίζεται από το ίδιο το Σύστημα Διαπραγμάτευσης και επιτρέπει την απόρριψη μίας εντολής αν ο Κίνδυνος Εντολής οδηγεί σε Κίνδυνο Ημέρας μεγαλύτερο του διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου.

Για τη μείωση των απαιτήσεων σε παροχή ασφαλειών, η ATHEXClear παρέχει στα Άμεσα Εκκαθαριστικά της Μέλη τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι μια εντολή πώλησης είναι «καλυμμένη» ώστε κατά την εισαγωγή της στο βιβλίο εντολών να εξαιρείται από τον υπολογισμό του Κινδύνου Εντολών. Η καλυμμένη εντολή πώλησης που εισάγεται στην Αγορά, ενεργοποιείται, αφού προηγουμένως έχουν δεσμευτεί στο Σ.Α.Τ. υπέρ ΕΤ.ΕΚ οι Κινητές Αξίες στις οποίες αφορά η εντολή πώλησης. Αντίστοιχα οι πωλήσεις που προκύπτουν από τέτοιες εντολές (καλυμμένες πωλήσεις) δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό κινδύνου.

Η αναλυτική μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου περιγράφεται στην Απόφαση 6 του Δ.Σ. της ATHEXClear.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων