Ως βασικές αρχές που διέπουν το Μοντέλο της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α) στην Ελλάδα μπορούν να οριστούν οι ακόλουθες :

  • Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, όπως αυτός περιγράφεται στην Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID)
  • Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά»
  • Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις οργανωμένες αγορές και επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σε αυτές.
  • Λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το Χ.Α.
  • Το Χ.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση και των υποχρεώσεων των εταιριών και Συμβούλων, και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των Κανόνων Λειτουργίας
  • Εποπτεύεται από την Ε.Κ. όσον αφορά την κατάχρηση της αγοράς και το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον απαιτείται δημοσίευσή του

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων