Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/04/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 34.986.430  (ΞΥΛΚΔ) και 2.566.836 (ΞΥΛΠΔ) δικαιωμάτων, με κωδικούς ISIN GRX131003006 (ΚΟ) και GRX131004004 (ΠΟ), της  εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, παρατείνεται έως και την 17/04/2024. Αντίστοιχα, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης παρατείνεται έως και την 22/04/2024.

ΧΡΗΜΑΤΙΚH ΔΙΑΝΟΜH

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS345503007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,8644737439 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,8212500567 ανά μετοχή).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων