Εξαγορά του 40% της GLOBAL BITUMEN

Γνωστοποιούμε στο Επενδυτικό Κοινό ότι η Εταιρεία ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ προέβη στην εξαγορά του 40% του Εταιρικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας GLOBAL BITUMEN ΑΕ, η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα εξαγοράσθηκαν και μεταβιβάστηκαν 82.000 μετοχές πρός 0,35 ΕΥΡΩ εκάστη. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή που διατηρούσε η ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ στην GLOBAL BITUMEN ΑΕ πρό της μεταβίβασης των μετοχών, ανέρχετο στο 55%. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής που θα διατηρεί στην εν λόγω εταιρεία μετά την μεταβίβαση του 40% των μετοχών θα ανέρχεται στο 95% και το σύνολο των μετοχών που θα κατέχει θα ανέρχεται σε τεμάχια 194.750, ονομαστικής αξίας 0,29 ΕΥΡΩ εκάστη. Με δεδομένο το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται στην Ελληνική σχετική Αγορά στο αντικείμενο της χρήσης νέων μεθόδων οδοποιίας αλλά και ειδικότερα στην χρήση της τροποποιημένης ασφάλτου στην οδοποιία, αλλά και την τεχνογνωσία της εταιρείας στην παραγωγή τροποποιημένης ασφάλτου, η αύξηση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της GLOBAL BITUMEN ΑΕ, θεωρείται επωφελής για την Εταιρεία και αποβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου οδοποιίας.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων