Επιτόκια λογαριασμού χορηγήσεων Alpha 605 σε συνάλλαγμα

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 24 Iουνίου 2002 το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.)* ανά νόμισμα, στο λογαριασμό Alpha 605 σε συνάλλαγμα καθορίζεται ως εξής:

Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) 4,10%
Γιεν Ιαπωνίας (JPY) 2,35%
Φράγκο Ελβετίας (CHF) 3,45%
Λίρα Αγγλίας (GBP) 6,30%

*Μέγιστο περιθώριο προσαυξήσεως 4,5 εκατοστιαίες μονάδες.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων