Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2023

H Εταιρεία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 15.5.2024, το μέρισμα για την χρήση 2023 ανέρχεται σε 0,0485 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,046075 ευρώ. Το προς διανομή ποσό έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 208.902 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 21/5/2024 (record-date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και θα πραγματοποιείται από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες),  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Ιάκωβος Χαϊδεμένος, τηλ: 210 8976000, iro@revoil.gr.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων