ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

*********************************************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 3η Ιουνίου 2024, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4.  Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών λόγω παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

7. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

9. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν επαναληπτική Γ.Σ..

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29.5.2024 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 3.6.2024 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 31.5.2024, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.6.2024 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 29.5.2024 καθώς η ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 7.6.2024, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται  ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr 

  

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2024 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 2024

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων