Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024 , το οποίο γνωστοποιήθηκε την 17.04.2024 , τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής ως ακολούθως:

  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή, 31 Μαΐου  2024 (αντί της Δευτέρας, 20 Μαΐου 2024, που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά), λόγω της επανασύγκλησης αυτής επί σκοπώ χορήγησης προς τους μετόχους του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας αυτών  για την  εκ μέρους τους άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

Νέα Σμύρνη, 10 Μαΐου 2024


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων