ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει τη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εξής:

 

14/06/2024: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

25/06/2024: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*

 

26/06/2024: Καθορισμός δικαιούχων (Record Date) μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*

 

28/06/2024: Έναρξη καταβολής μερίσματος οικ. έτους 2023 και κερδών παρελθουσών χρήσεων.*09/08/2024: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2024.

 

* Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ici-reic.com) και του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

20240515_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024_

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων