Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

Δραστηριότητα α) Η εμπορία και παραγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων β) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων γ) Η εμπορία ή και παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας όπως π.χ ηλεκτρικής ενέργειας ( με την προϋπόθεση, ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον ο νόμος το απαιτεί, να μετατραπούν σε ονομαστικές οι μετοχές της εταιρίας) άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκ.λ.π δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π η) Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θ) Η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή και σε εταιρίες που θα συσταθούν στο μέλλον κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι, ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους
Έτος Ίδρυσης 1989
Διεύθυνση ΠΗΓΩΝ 33
Ταχ Κωδ:145 64
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6241500
Telefax (210)-6241519
Ιστοσελίδα http://www.elin.gr
Email info@elin.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ Χ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΛΙΤΗΣ Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΝΕΣΗ Σ ΑΝΖΕΛΙΚ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΟΛΛΑΣ Π ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (63,8%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 274
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Καλαϊτζίδου Δέσποινα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Καλαϊτζίδου Δέσποινα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 10 Μαρ 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Ενέργεια / Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_EU   ATHEX_ESG   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΙΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 53.613.292,5

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων