Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εισαγωγή τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Εμπορία προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αντιπροσωπείες και αποθηκεύσεις εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.
Έτος Ίδρυσης 1980
Διεύθυνση Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β΄ΦΑΣΗ Τ.Θ.1105
Ταχ Κωδ:57022
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο (2310)-779700
Telefax (2310)-752335
Ιστοσελίδα http://www.elgeka.gr
Email info@elgeka.gr, kmeintanis@elgeka.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΗΛΙΑ Φ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΝΤΣΙΟΣ Α ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 921
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κουκουλή Σωφρονία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σπυρίδων Καρανάσος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Αυγ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων