Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ

Δραστηριότητα H απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 "περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων", και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων".
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΟΛΥΜΠ.ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 41
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο 2168608081
Telefax 2168608088
Ιστοσελίδα https://noval-property.com/
Email info@noval-property.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΙΚΙΩΡΗΣ Ι ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΕΡΓΗ Κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Ν ΜΑΡΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ Κ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 30
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (7 Δεκ 2021)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΝΟΒΑΛΟ1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων