Tender Offers

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΤΗΕΧCSD» ή «Εταιρεία»),  υπό την ιδιότητά σας ως εξουσιοδοτημένοι από Συμμετέχοντα/Τράπεζα να έχετε πρόσβαση στο Σύστημα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Προτάσεων και στις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν κείμενο προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικώς για τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η ΑΤΗΕΧCSD είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται λόγω της ιδιότητά σας ως Χρήστης του Συστήματος Εξυπηρέτησης Δημοσίων Προτάσεων της ΑΤΗΕΧCSD, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης σας με Συμμετέχοντα/Τράπεζα. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-3366800, email: protocol@athexgroup.gr.

Σκοπός επεξεργασίας & Συλλογή προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους κάτωθι σκοπούς:
 
α. για την πρόσβαση στο Σύστημα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Προτάσεων της ATHEXCSD, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης Συμμετέχοντα/Τράπεζας, κατόπιν σχετικού αιτήματος/συμφωνίας Συμμετέχοντα/Τράπεζας με τον/την οποίο/α διατηρείτε εργασιακή σχέση.
β. για την ανταπόκριση της ATHEXCSD στα εκάστοτε αιτήματα του Συμμετέχοντα/Τράπεζας όπως αυτά υποβάλλονται από εσάς, ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτού/ης και για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο των αναγκών εκτέλεσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης δημοσίων προτάσεων.
γ. για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ATHEXCSD, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της πρόσβασής σας στις εφαρμογές, των λογικών προσβάσεων, των περιστατικών ασφαλείας και ευπαθειών, καθώς και των αρχείων καταγραφής, στον βαθμό που η επεξεργασία είναι αυστηρά αναγκαία και ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού.
 
Πηγή & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ATHEXCSD συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς είτε από τους εργοδότες σας, είτε από τη χρήση εκ μέρους σας των εφαρμογών και πλατφορμών της ATHEXCSD. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ATHEXCSD, κατά περίπτωση, είναι:

  • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου)
  • Ψηφιακά Δεδομένα (π.χ. username, logs προσβάσεων και εντολών που καταχωρούνται σε εφαρμογές/πλατφόρμες, IP address)

Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της πολύπλοκης φύσης της επεξεργασίας και του ρόλου της ATHEXCSD στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ενδέχεται, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας να εφαρμόζονται ανά περίπτωση, περισσότερες της μίας νομικές βάσεις επεξεργασίας. Συγκεκριμένα:

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προς επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών α και β διενεργείται για τη διασφάλιση της επιτυχούς, έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της ATHEXCSD και του Συμμετέχοντα/Τράπεζας ο/η οποίος/α αποτελεί τον εργοδότη σας. Συνεπώς νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον της ATHEXCSD, το οποίο συνίσταται ειδικότερα στην ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που έχει η ATHEXCSD με τον Συμμετέχοντα/Τράπεζα (άρθρο 6 παρ. 1στ' του ΓΚΠΔ).

Παράλληλα, δεδομένου ότι η ανωτέρω επεξεργασία αφορά σε χρήση συστημάτων / εφαρμογών / πλατφορμών (όπως το Σύστημα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Προτάσεων), η παροχή και λειτουργία των οποίων προκύπτει από το θεσμικό ρόλο που φέρει η ΑΤΗΕΧCSD στην ελληνική κεφαλαιαγορά, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1ε' του ΓΚΠΔ), και ειδικότερα στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της ΑΤΗΕΧCSD, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του Ν. 4569/2018 για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, και βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD ο οποίος έχει καταρτιστεί κατ' εφαρμογή του Ν. 4569/2018, και της Απόφασης 8 του Δ.Σ. της ATHEXCSD.

Νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργείται προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού γ αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της ATHEXCSD (άρθρο 6 παρ. 1στ' του ΓΚΠΔ) και ειδικότερα για την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών της ATHEXCSD έναντι τυχαίων γεγονότων, παράνομων/κακόβουλων ενεργειών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η ATHEXCSD.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η ATHEXCSD διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων, πάροχοι συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων, πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού και πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου ATHEXGROUP (ATHEX, ATHEXClear) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσφέρουν στην ATHEXCSD υπηρεσίες που άπτονται των περιγραφόμενων στην παρούσα ενημέρωση σκοπών επεξεργασίας. Τα εν λόγω πρόσωπα, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες της ATHEXCSD σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών. Σημειώνεται επίσης ότι οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δύνανται, ανά περίπτωση, να λαμβάνουν τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των δικών τους θεσμικών αρμοδιοτήτων, όταν τούτο απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας.

Περαιτέρω, αποδέκτες των εκάστοτε απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων, δύναται να είναι ανά περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και λοιπές εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους όταν η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από τον νόμο ή προβλέπεται από αυτόν.

Διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ).

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας αυτών και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Άσκηση δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεται στην Εταιρεία μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η ATHEXCSD εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα που λαμβάνονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Υποβολή καταγγελιών

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher