Physical Presence/CCTV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η παρούσα ενημέρωση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων μέσω του εγκατεστημένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν κείμενο προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικώς για τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Οι εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα:

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΗΕΧ» με Α.Φ.Μ. 099755108, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» με Α.Φ.Μ. 094449050, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» με Α.Φ.Μ. 999081508, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

αποτελούν τους από κοινού υπευθύνους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο +30 210 33 66 800, e-mail: protocol@athexgroup.gr.

Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η προστασία των προσώπων και αγαθών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας. Τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε κατά την είσοδό σας, χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας, ως εισερχόμενου προσώπου, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση αποτελεί το έννομο συμφέρον των Εταιρειών του Ομίλου, το οποίο συνίσταται στη διασφάλιση της προστασίας των ευρισκόμενων στις εγκαταστάσεις τους προσώπων και αγαθών (άρθρο 6 παρ. 1. στ' ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων για την επεξεργασία μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε κρίσιμους χώρους (π.χ. Data Rooms), καθώς και χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (π.χ. κλοπής), όπως στην είσοδο/έξοδο και περιμετρικά του κτιρίου και στο χώρο στάθμευσης οχημάτων (parking), χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, υπόκεινται σε επεξεργασία οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

1. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο)
2. Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΔΤ)
3. Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου
4. Ώρα εισόδου στο κτήριο
5. Υπογραφή
6. Δεδομένα εικόνας

Πηγές λήψης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα της πρώτης έως πέμπτης κατηγορίας λαμβάνονται απευθείας από εσάς ή/και μέσω των εσωτερικών μας διευθύνσεων στις περιπτώσεις ύπαρξης συγκεκριμένων λιστών προσώπων (λ.χ. λίστες επισκεπτών για εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις κ.λπ.).

Τα δεδομένα της εικόνας σας λαμβάνονται μέσα από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που βρίσκεται εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις μας.

Αποδέκτες

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι συνεργαζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Όμιλο (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως η συνεργαζόμενη εταιρεία φύλαξης των εγκαταστάσεών μας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας θα είναι, όπου αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, το υλικό που προκύπτει από το εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο αφού εξεταστεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων διαβίβασης των δεδομένων αυτών, και γ) όποτε η διαβίβαση προβλέπεται ή επιβάλλεται βάσει νόμου ή όταν επιτρέπεται βάσει νόμου και εξυπηρετεί θεμιτά και αναλογικά έννομα συμφέροντα ή το δημόσιο συμφέρον.

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους. Ειδικότερα τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Εάν κάποια δεδομένα χρησιμοποιηθούν τελικά, ως αποδεικτικό υλικό, σε δικαστική διεκδίκηση του Ομίλου, τηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η σχετική δικαστική διαμάχη.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δικαιώματα

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για την επεξεργασία που γίνεται στα δεδομένα σας, ως εισερχόμενο πρόσωπο στις εγκαταστάσεις μας)
  • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dataprotectionofficer@athexgroup.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, αναφέροντας «Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που αφορά στην εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μία εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων εικόνας ή την τροποποίηση της επεξεργασίας τους.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher