Seminar

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Μετατρέψιμες Ομολογίες, Εξαγοράσιμες/Προνομιούχες μετοχές, Warrants) στους τόπους διαπραγμάτευσηςΗμερομηνίες διεξαγωγής:     28, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 17:00 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     21 Σεπτεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     9
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     180 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων και οργανισμών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οικονομικής κατεύθυνσης (σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, λογιστές, τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες), που θέλουν να εξοικειωθούν με τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά στους όρους και στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μέσων χρηματοδότησης και κεφαλαιοδότησης των α.ε., πέραν των κοινών μετοχών, με έμφαση στη δομή και λειτουργία τους για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας επιχειρήσεων, που έχουν εισαγάγει ή σκοπεύουν να εισαγάγουν αντίστοιχους τίτλους τους σε τόπο διαπραγμάτευσης (ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ). Ενδιαφέρει, επίσης, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την έκδοση αντίστοιχων κινητών αξιών και την υλοποίηση των απαιτούμενων εταιρικών διαδικασιών, για την αξιοποίηση αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων, προς το σκοπό της εταιρικής ή χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης, απότομης μεγέθυνσης και μετασχηματισμών ομίλων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και συνδυαστική αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και κεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων (εταιρικές ομολογίες, προνομιούχες και εξαγοράσιμες μετοχές, μετατρέψιμες/κερδοφόρες ομολογίες, τίτλοι κτήσης μετοχών) για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν εισαγάγει, είτε μετοχές, είτε άλλο είδος/κατηγορία τίτλων σε τόπο διαπραγμάτευσης ή εξετάζουν αντίστοιχα ενδεχόμενα. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της νομοθεσίας για την ανώνυμη εταιρία και τα διαθέσιμα είδη κινητών αξιών της (Ν. 4548/2018), καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις του δικαίου κεφαλαιαγοράς (MiFiD II, MAR) και Κανονισμούς ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ.555555555

Έμφαση αποδίδεται στην κατανόηση των βασικών παραμέτρων των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων, στον προβληματισμό για τη χρησιμότητά/διάδοσή τους σε «ώριμες» και μη περιπτώσεις επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών αγορών, και στη συζήτηση ζητημάτων ενόψει χρησιμοποίησής τους τους στην πράξη, έναντι των παραδοσιακών μορφών χρηματοδότησης (τραπεζικός δανεισμός, αύξηση κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών). Σχολιάζονται, παράλληλα, διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας επιμέρους φορέων συμφερόντων (μετόχων μειοψηφίας, πιστωτών κ.ά.) και κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου είδους τίτλων, προς επίτευξη των στρατηγικών ή των χρηματοοικονομικών στοχεύσεων των επιχειρήσεων.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται εξοικειωμένοι με τις βασικές μορφές και είδη κινητών αξιών (απλών/σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων) που υπηρετούν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και κεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων (εισηγμένων και προς εισαγωγή), κατανοούν τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους, ευρίσκονται σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα καθενός ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων, γνωρίζουν την τυπική διαδικασία έκδοσής τους, ώστε να μπορούν να παράσχουν συμβουλές, αναφορικά με την εκτύλιξη και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αντίστοιχων εταιρικών πράξεων.

Τρόπος Διεξαγωγής - Μεθοδολογία

Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και αναφορά επιλεγμένων περιπτώσεων (case study references) από την αλλοδαπή και ημεδαπή πρακτική των εταιρικών ομολογιών και σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σημειώσεις-οπτικοποιημένο υλικό (διαφάνειες).

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο αναμένεται να περιλάβει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή :  Συνθήκες αναγκαίας χρηματοδότησης «εισηγμένων» ή «προς εισαγωγή» εταιριών με κεφάλαια μονιμότερου χαρακτήρα

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση - Επαπειλούμενη εταιρική αφερεγγυότητα - Ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) - Αδυναμίες κλασσικών μέσων εταιρικής κεφαλαιοδότησης και τραπεζικής χρηματοδότησης
 • Seed financing/Αngel investors - Venture capital - Private equity - Επενδυτικές τράπεζες - Ηedge funds - Φορείς κρατικής στήριξης - Χρηματοοικονομικές αγορές

Τα ομολογιακά δάνεια

 • Θεσμικό Πλαίσιο - Χαρακτηριστικά ομολογιών - Συγκρίσεις με άλλα δάνεια - Βασικές κατηγορίες και ειδικές περιπτώσεις ομολογιών
 • Προϋποθέσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου
 • Όροι σύννομης διάθεσης ομολογιών - Δημόσια Προσφορά - Ιδιωτική τοποθέτηση
 • Σύμβαση & Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου - Υποχρεώσεις εκδότη
 • Εξασφαλίσεις απαιτήσεων ομολογιακού δανείου - Μεταβίβαση ομολογιών
 • Άμβλυνση κινδύνων των ομολογιούχων δανειστών μέσω ειδικών συμβατικών ρυθμίσεων - Περιθώρια εφαρμογής γενικών ρητρών
 • Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών - Οργάνωση των ομολογιούχων σε Ομάδα - Συνέλευση των ομολογιούχων - Τροποποίηση συμβατικών όρων

Οι προνομιούχες μετοχές, οι εξαγοράσιμες μετοχές

 • Είδη μετοχών και προνομίων - Διακρίσεις
 • Έκδοση των προνομιούχων και των εξαγοράσιμων μετοχών - Εταιρικά δικαιώματα - Αλλοίωση των προνομιακών δικαιωμάτων
 • Το δικαίωμα εξαγοράς "callable vs. putable shares"

Οι μετατρέψιμες ομολογίες

 • Χαρακτηριστικά και Είδη μετατρέψιμων ομολογιών - Συμβατικοί όροι
 • Δικαίωμα μετατροπής - Νομική φύση και λειτουργία - Ιδιαίτεροι κίνδυνοι και δυνατότητες έννομης προστασίας πριν από τη μετατροπή
 • Έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών - Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής
 • Ειδικά ζητήματα (δημόσιες προτάσεις εξαγοράς, αμυντικά μέτρα, εξαγορά μειοψηφίας, έξοδος από τη ρυθμιζόμενη αγορά)
 • Κερδοφόρες Ομολογίες - Συμβατικοί όροι

Οι Τίτλοι κτήσης μετοχών (Warrants)

 • Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Warrants - Εταιρικά και Καλυμμένα εισηγμένα warrants
 • Η έκδοση και διάθεση των Τίτλων
 • Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
 • Μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των Τίτλων
 • Case study: Tα καλυμμένα Warrants στην α' ανακεφαλαιοποίηση των (3) συστημικών ελληνικών τραπεζών (2013)
 • Ιδιαίτερα ζητήματα (Αλληλεπίδραση αυξήσεων κεφαλαίου και warrants, αναπροσαρμογή τιμής άσκησης των Τίτλων, Tα Warrants ως σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα - Προστασία των επενδυτών, Tα Warrants ως μηχανισμός απόκτησης εταιρικού ελέγχου εισηγμένων α.ε.
 • Μηχανισμοί προστασίας κατόχων Τίτλων

Ειδικές ρυθμίσεις τόπων διαπραγμάτευσης (ΧΑ, ΕΝ.Α.)

Συγκριτικές σταθμίσεις έννομης προστασίας των ομολογιούχων δανειστών και των κατόχων προνομιούχων μετόχων, μετατρέψιμων ομολογιών και warrants

Συμπεράσματα

 

Εισηγητής


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ

Δικηγόρος, Δ.Ν., M.B.A. (International Banking & Finance)

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking).

Έχει δημοσιεύσει μονογραφία για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών (Warrants), επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Συμμετείχε ως μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση του δικαίου των Α.Ε. (Ν. 4548/2018) και των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019).


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher