Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/05/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 250.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 06/02/2024, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0124040743. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων τεμαχίων του εν λόγω ομολόγου που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 4.250.000 τεμάχια.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων