Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/06/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Oι μετοχές της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS502003007) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.414.286 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,133423081676338 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,35. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 19/06/2024 έως και 02/07/2024 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 19/06/2024 έως και 27/06/2024.    
                                        
Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 14/06/2024, ορίζονται ως εξής:  +10% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (13/06/2024): €1,2400 και -10% στην προσαρμοσμένη τιμή που προκύπτει λόγω της αύξησης: €1,1400.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS509003018) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,137 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων