Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/06/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 600.000  Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 07/06/2024, ετήσιας διάρκειας, επιτοκίου 3,34%,  ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0004136629.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP» (GRK014011008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €2,80 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €2,10 ανά μετοχή).

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων