Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/05/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 198.766 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan). Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 373.175.988 (ΚΟ) μετοχές.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την περίοδο από 09/05/2024 έως και 31/05/2024, πρόκειται να εκποιηθούν 93.817  (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS382073005), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.

 

1199

1199

1199


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων