Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/05/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 10.430.969 (ΚΟ) & 850.764 (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (GRS131003006 - KO, GRS131004004 - ΠΟ)  που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 45.417.399 (ΚΟ) & 3.417.600 (ΠΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 3.000.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 02/05/2024, 30-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,125% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0138018842.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS204003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,231286048 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2197217456 ανά μετοχή).

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων