Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/04/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μετά την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS516003001) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €2,40 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €1,98 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Oι (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (GRS131003006 - KO, GRS131004004 - ΠΟ) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων: α) 11.595.970 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,33144193334387 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,27, και β) 850.764 νέων (ΠΟ) μετοχών, σε αναλογία 0,33144462677008 νέα (ΠΟ) μετοχή για κάθε 1 παλαιά (ΠΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,27. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 05/04/2024 έως και 18/04/2024 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 05/04/2024 έως και 15/04/2024.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης των τιμών των (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχών μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 02/04/2024, ορίζονται ως εξής: α) για την (ΚΟ) μετοχή: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (28/03/2024): €0,3290 και  -30% στην προσαρμοσμένη τιμή που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3140, και β) για την (ΠΟ) μετοχή: +30 % στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (28/03/2024): €0,3600 και  -30% στην προσαρμοσμένη τιμή που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3380.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων