MLS MULTIMEDIA Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (multimedia), καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πληροφορικής.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Ταχ.Κωδ: 555 35
ΠΥΛΑΙΑ
Τηλέφωνο (2310)-929090
Telefax (2310)-937222
Ιστοσελίδα www.mls.gr
Email mail@mls.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρίας  
Προσωπικό Ομίλου 110
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς διαπραγμάτευση ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC422116743
Σύμβολο ΜΛΣΟ1

 


Πληροφοριακό Έγγραφο
 Πληροφοριακό Έγγραφο της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε για την ένταξη των Εταιρικών Ομολόγων στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Ημ/νια έκδοσης 11.07.2016
Ημ/νια έναρξης 19.07.2016
Διάρκεια δανείου 4 έτη
Νόμισμα
Αριθμός ομολογιών 400
Ονομαστική αξία €10.000 εκάστη
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Τιμή έκδοσης 100% της ονομαστικής αξίας
Επιτόκιο 5,30% σταθερό ετήσιο
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης Β*
Εκτιμώμενα Κεφάλαια προς άντληση 37.550.000

 

*Σύμφωνα με την κλίμακα της πιστοληπτικής διαβάθμησης της ICAP ο συγκεκριμένος βαθμός αντιστοιχεί σε χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.


Αριθμός μετοχών πριν την έκδοση 62.000.000

* Σε περίπτωση συνδυασμού Δ.Π. με Ι.Τ. ή και διάθεση υφιστάμενων μετοχών

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

  
  Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι στις 08.07.2016 ολοκληρώθηκε η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση και διατέθηκαν Εταιρικά Ομόλογα συνολικού ποσού ύψους 4.000.000 Ευρώ με την διάθεση 400 κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα, σύμφωνα με την από 24.02.2015 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, την 09.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία. Η διάρκεια του Εταιρικού Ομολόγου είναι τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα παράτασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος. Στη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού, η οποία θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, η Εκδότρια θα καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο κουπόνι επί της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών Ομολόγων υπολογιζόμενο βάσει ετήσιου σταθερού επιτοκίου ανερχόμενο σε ποσοστό 5,30% ετησίως («Coupon Rate»). Τα Εταιρικά Ομόλογα δεν είναι μετατρέψιμα σε μετοχές της Εταιρείας. Όλα τα Εταιρικά Ομόλογα θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή δυνάμει της οποίας θα πιστοποιείται και η καταβολή του ποσού της έκδοσης των Εταιρικών Ομολόγων και θα καταρτίζεται το Αρχείο Κατανομής και Αναλυτική Μηχανογραφική Κατάσταση των Ομολογιούχων. Η εν λόγω ημερομηνία («Ημερομηνία Έκδοσης») δεν δύναται να απέχει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της Περιόδου Κάλυψης. Η απόδοση των Εταιρικών Ομολόγων στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Τα Εταιρικά Ομόλογα θα ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Εταιρικών Ομολόγων στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης των ως άνω Εταιρικών Ομολόγων από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Σύμβουλος Έκδοσης και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ».    Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310-929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης) ή στο mlsbond@mls.gr    


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων