Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τον ν. 4569/2018, στο Σ.Α.Τ. καταχωρίζονται και παρακολουθούνται, υποχρεωτικώς σε λογιστικές εγγραφές, τα Αξιόγραφα που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην Εναλλακτική Αγορά (μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, εταιρικές ομολογίες, ΔΑΚ/ETFs, Δικαιώματα, ΕΛΠΙΣ, Παραστατικοί τίτλοι/warrants). Επίσης δύναται να καταχωρίζονται μη εισηγμένοι τίτλοι που προηγουμένως έχουν αποϋλοποιηθεί ή τίτλοι εισηγμένοι σε αλλοδαπά χρηματιστήρια. Εναλλακτικά ημεδαποί μη εισηγμένοι τίτλοι δύναται να παρακολουθούνται σε βιβλίο μετόχων ή μητρώο μεριδιούχων.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών της ATHEXCSD, τηρούνται ή παρακολουθούνται στο Σ.Α.Τ., με λογιστικές εγγραφές, αλλοδαπές αξίες που είναι καταχωρισμένες σε αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (K.A.T.).
 
Το Σ.Α.Τ., ως σύστημα διακανονισμού αξιών, συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του ν.2789/2000 που αφορά την προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου ως προς την Oδηγία 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων.
 
Οι Συμμετέχοντες της ATHEXCSD μπορεί να είναι ΑΕΠΕΥ Μέλη του ΧΑ (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), Θεματοφύλακες, Αλλοδαπά K.A.T. και Διαχειριστές Συστήματος. Στους Συμμετέχοντες της ATHEXCSD περιλαμβάνονται επίσης η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών» (ΕΤΕΚ), με το ρόλο της ως Διαχειριστής Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων, και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.), ως ειδικός Συμμετέχων, για σκοπούς διαχείρισης αναγκαστικής αυτούσιας παρακαταθήκης επί τίτλων που τηρούνται ή παρακολουθούνται στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Τ.Π.Δ.
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων