Αλλοδαπά αξιόγραφα

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Αλλοδαπών Αξιογράφων, η ATHEXCSD υποστηρίζει όλες τις εταιρικές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη διανομή χρημάτων ή αξιογράφων (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων, επανεπενδύσεις, ΑΜΚ, split/reverse split, συγχωνεύσεις, κλπ.).

H ATHEXCSD υποστηρίζει την εκτέλεση των εταιρικών πράξεων που πραγματοποιούνται για τα αλλοδαπά Αξιόγραφα που είναι καταχωρισμένα στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

H ATHEXCSD ενημερώνεται διαρκώς από τους Παρόχους της τόσο για νέες εταιρικές πράξεις όσο και για μεταβολές εταιρικών πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, επεξεργάζεται τη σχετική ενημέρωση και, όπου απαιτείται, την εμπλουτίζει ή την επιβεβαιώνει μέσω και άλλων πηγών πληροφόρησης και στη συνέχεια την προωθεί στους Συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες Αλλοδαπών Αξιογράφων.

Αναλόγως της εταιρικής πράξης, συλλέγονται οι προτιμήσεις των επενδυτών μέσω των Συμμετεχόντων τους αναφορικά με τις επιλογές (options) των εταιρικών πράξεων, οι οποίες, στη συνέχεια, προωθούνται για υλοποίηση στους Παρόχους της ATHEXCSD.

Η εκτέλεση των εταιρικών πράξεων μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια:

1. Ο Πάροχος υλοποιεί την εταιρική πράξη στον συλλογικό λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί η ATHEXCSD στην αλλοδαπή Αγορά μέσω αυτού 

2. Ως αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου,  η ATHEXCSD υλοποιεί την εταιρική πράξη στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Συμμετεχόντων των επενδυτών (εφόσον πρόκειται για χρηματικές διανομές) ή/και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. (εφόσον πρόκειται για μεταβολές υπολοίπων χρεογράφων)

Σημειώνεται ότι η ATHEXCSD προβαίνει σε διανομή των προσόδων (σε χρήμα ή Αξιόγραφα) που προκύπτουν από μια εταιρική πράξη μόνο εφόσον παραλάβει την αντίστοιχη πρόσοδο στους λογαριασμούς της που διαθέτει στον Πάροχο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων