Μέρισμα χρήσης 2010 - 19/05/2011

 

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

 

Ανακοίνωση

ΕΧΑΕ - Μέρισμα χρήσης 2010

 

19 Μαΐου 2011 - Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Μαΐου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε €0,15 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0315 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό €0,1185 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 (αποκοπή Τετάρτη 25 Μαΐου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ.5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 8 Ιουνίου 2011 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας & Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΧΑΕ (Τηλ. 210 3366616).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων