Η εταιρεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ATHEX) είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Η μητρική εταιρεία και οι κατά 100% θυγατρικές της ATHEXClear και ATHEX CSD λειτουργούν την οργανωμένη αγορά αξιών και παραγώγων, προσφέρουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, και προωθούν την ανάπτυξη της ιδέας της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων