Εκκαθάριση

Η εταιρεία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» είναι μέλος του Ομίλου ATHEXGROUP.

Η  ATHEXClear έχει  αδειοδοτηθεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)  648/2012 (EMIR) και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης για μία σειρά προϊόντων.

Τα προϊόντα τα οποία εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear κατά την παρούσα περίοδο είναι τα παρακάτω:

 • Προϊόντα της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
  • Μετοχές
  • Δικαιώματα επί μετοχών
  • Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Εταιρικά Ομόλογα
  • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
 • Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
 • Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων (Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων περιλαμβάνεται στην Απόφαση 17 ΔΣ ΧΑ)

Επιπλέον η ATHEXClear είναι αδειοδοτημένος Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος και για τα παρακάτω χρηματοοικονομικά παράγωγα:

 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί ισοτιμιών
 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων
 • Δικαιώματα Προαίρεσης επί ισοτιμιών
 • Δικαιώματα Προαίρεσης επί εμπορευμάτων

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος η ATHEXClear:

 • Λειτουργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος, δηλαδή παρεμβάλλεται ως αγοραστής για τον πωλητή και ως πωλητής για τον αγοραστή.  Με τον τρόπο αυτό μειώνει τον Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου στην Αγορά.
 • Λειτουργεί με Εκκαθαριστικά Μέλη που αναλαμβάνουν το ρόλο του αντισυμβαλλομένου της ATHEXClear και που πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιγράφονται στους Κανονισμούς Εκκαθάρισης και την Απόφαση 2 Δ.Σ. ATEHXClear) και να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης.
 • Αναλαμβάνει την Εκκαθάριση Συναλλαγών και υπολογίζει τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των Εκκαθαριστικών Μελών στις συναλλαγές που καταρτίζονται στις Οργανωμένες Αγορές ή Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Διαχειρίζεται τον κίνδυνο του Αντισυμβαλλομένου ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία κάλυψης κινδύνου όπως Περιθώρια Ασφάλισης, Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, Ίδιους πόρους (λεπτομέρειες περιγράφονται στη σελίδα Διαχείριση Κινδύνου).
 • Προσφέρει στα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους πελάτες τους διαφορετικούς τύπους Λογαριασμών Εκκαθάρισης με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
 • Έχει αναλυτικό σχέδιο και διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από πλευράς κάποιου Εκκαθαριστικού Μέλους προκειμένου να αποτρέψει την πιθανή ζημία των υπολοίπων Εκκαθαριστικών Μελών αλλά και της ίδιας της ATHEXClear.

Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ακολουθούν τις απαιτήσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και διακρίνονται σε:

 • Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματί του για την εκκαθάριση των ίδιων συναλλαγών του.
 • Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για απευθείας πελάτες του για την εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών.
 • Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για την εκκαθάριση των συναλλαγών πελατών των Πελατών του (έμμεσοι πελάτες) όπου Πελάτες είναι επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα.
 • Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματι Πελάτη του για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη

Λεπτομέρειες σχετικά με τα Επίπεδα Προστασίας και Διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη παράγραφο εδώ.

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνου ακόμη και στην περίπτωση ολικής απώλειας πρόσβασης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της, η ATHEXClear έχει αναπτύξει σχέδιο ανάκαμψης (BUSINESS CONTINIUITY PLAN) σε εναλλακτικές εγκαταστάσεις λειτουργίας, στις οποίες υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργική ετοιμότητα εναλλακτικά πληροφοριακά συστήματα και θέσεις εργασίας με όλη την απαιτούμενη υποδομή. Το σχέδιο αυτό είναι πιστοποιημένο κατά ISΟ 22301 και ελέγχεται σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου πραγματοποιείται και γενική δοκιμή της λειτουργίας της ATHEXClear από  τις εναλλακτικές εγκαταστάσεις.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων