Λόγω του ρόλου της στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς η ATHEXClear ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαχειρίζεται μία σειρά κινδύνων. Η οργανωτική δομή που υποστηρίζει την λειτουργία διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

 • Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την τελική ευθύνη και τη λογοδοσία αναφορικά με τη διαχείριση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας.
 • Επιτροπή Κινδύνου, η οποία συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) για θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 • Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων (ΕΔΥΚ), εντεταλμένη από το ΔΣ Εκτελεστική Επιτροπή για τη διαχείριση υπερημερίας αλλά και γενικότερα σε καθημερινά θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 • Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής.
 • Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου της ATHEXClear, της οποίας καθήκον είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η ATHEXClear με στόχο την αναγνώριση τους, την αξιολόγησή τους και τέλος τη διαχείριση τους.
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου (Chief Risk Officer), ο πικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου, ο οποίος για θέματα διαχείρισης κινδύνων αναφέρεται στο ΔΣ απευθείας ή μέσω του Προέδρου της Επιτροπής Κινδύνου και εφαρμόζει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που θεσπίζει το ΔΣ.
 • Οργανωτικές Μονάδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενό τους.

Οι κύριες κατηγορίες κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η ATHEXClear είναι:

 • Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
 • Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Λειτουργικός Κίνδυνος

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

Για την κάλυψη του Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου έναντι των εκκαθαριστικών μελών (ΕΜ) της η ATHEXClear παρακολουθεί και υπολογίζει σε ημερήσια βάση (τέλος ημέρας αλλά και ενδοημερησίως σε σχεδόν πραγματικό χρόνο) περιθώριο ασφάλισης (Κίνδυνος Αγοράς) για κάθε λογαριασμό εκκαθάρισης των ΕΜ, το οποίο καλύπτεται με αντίστοιχες ασφάλειες (ενέχυρα) με τη μορφή μετρητών ή/και επιλεγμένων κινητών αξιών που έχουν δεσμεύσει τα ΕΜ υπέρ της ATHEXClear.

Ο κατάλογος με τις αποδεκτές κινητές αξίες ως ασφάλειες, το ανώτατο όριο αποτίμησης ενεχύρων καθώς και τα ποσοστά αποκοπής επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση ή και εκτάκτως αν κριθεί απαραίτητο και ανακοινώνεται εδώ.

Βάσει των ασφαλειών που έχουν δεσμευτεί, τα ΕΜ λαμβάνουν πιστωτικό όριο, το οποίο μπορούν να κατανείμουν στα συνεργαζόμενα με αυτά Μέλη Διαπραγμάτευσης (ΜΔ). Το πιστωτικό όριο του ΜΔ επικαιροποιείται σε συνεχή βάση ανάλογα με την ανάλωσή του (διενέργεια εντολών / συναλλαγών).

Η ATHEXClear διαχειρίζεται επίσης τα Κεφάλαια Εκκαθάρισης των δύο αγορών (Αξιών και Παραγώγων) τα οποία λειτουργούν ως κεφάλαια αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα («risk sharing fund») και στα οποία εισφέρουν τα ΕΜ που συμμετέχουν σε κάθε αγορά αποκλειστικά με μετρητά.

Το ελάχιστο ύψος των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης επαναυπολογίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών Εκκαθάρισης, έτσι ώστε το ύψος τους να επαρκεί κατ' ελάχιστον για την κάλυψη κατά πάντα χρόνο των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός EMIR (EU 648/2012). Επιπλεόν, η ATHEXClear διατηρεί ξεχωριστά για κάθε Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται ειδικούς προχρηματοδοτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους ("Skin in the Game") σε μετρητά για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας ΕΜ.

Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται, το ύψος του κεφαλαίου εκκαθάρισης και η επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων εξετάζονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους σε τακτική ή έκτακτη βάση (Margin / Haircut Back-Testing, Sensitivity Analysis, Default Fund Coverage under Stress Market Conditions, Reverse Stress Test Test κ.α.).

Σε περίπτωση υπερημερίας ενός ΕM για την κάλυψη των πιθανών ζημιών, η ATHEXClear αναλώνει διαθέσιμους πόρους με τη σειρά που διακρίνεται παρακάτω:

 

Κίνδυνος Ρευστότητας

Στόχος της ATHEXClear είναι η διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου ρευστότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά σε πληρωμές και διακανονισμούς που καθίστανται πληρωτέα, στο τέλος κάθε ημέρας ή και, εφόσον απαιτείται, σε ενδοημερήσια βάση. Κατά την εκτίμηση του ύψους των απαιτήσεων ρευστότητας της ATHEXClear λαμβάνονται υπόψη τόσο οι λειτουργικές απαιτήσεις ρευστότητας, όσο και αυτές που απορρέουν από την υπερημερία των δύο μεγαλύτερων ομάδων ΕΜ έναντι των οποίων έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας.

Οι διαθέσιμες πηγές ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της η ATHEXClear σε περίπτωση υπερημερίας ΕΜ για κάθε αγορά ξεχωριστά είναι:

 • Οι κατατεθειμένες ασφάλειες όλων των ΕΜ σε μετρητά (με βάση σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στην ATHEXClear σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης)
 • Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

και για τις δύο αγορές:

 • τα ίδια ρευστά διαθέσιμα της ATHEXClear.

Η διαθέσιμη ρευστότητα της ATHEXClear εξετάζεται ως προς τα κριτήρια που θέτει ο EMIR. Σε καθημερινή βάση ξεχωριστά για κάθε χώρο εκκαθάρισης (Αξίες, Παράγωγα) και κάτω από ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς εξετάζεται αν επαρκούν τα ρευστά διαθέσιμα που θα απαιτηθούν μετά την αθέτηση των υποχρεώσεων των δύο (2) ομάδων συνδεδεμένων ΕΜ έναντι των οποίων η ATHEXClear έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση ρευστότητας για το κλείσιμο ή την εξισορρόπηση των θέσεων τους.

Έλεγχος και Επανεξέταση Μοντέλων και Διαδικασιών

Οι τιμές των παραμέτρων καθώς και οι μεθοδολογίες του μοντέλου διαχείρισης κινδύνου και αποκοπής ενεχύρων της ATHEXClear υπόκεινται σε μηνιαίους, 3-μηνιαίους και ετήσιους απολογιστικούς στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, ενώ η επάρκεια των μοντέλων περιθωρίων ασφάλισης υπόκειται σε καθημερινό έλεγχο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Επίσης σε μηνιαία βάση διεξάγονται αναλύσεις ευαισθησίας του περιθωρίου ασφάλισης από τις μεταβολές των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου αλλά και αγοράς.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις EMIR, η επάρκεια του κεφαλαίου εκκαθάρισης αξιολογείται καθημερινά έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου υπό ακραίες αλλά έυλογες συνθήκες αγοράς για κάθε κεφάλαιο εκκαθάρισης ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να καλύπτει με προ-χρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους την αθέτηση υποχρεώσεων του ομίλου ΕΜ έναντι του οποίου έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο σε όρους ζημίας ή εκείνη του 2ου και 3ου μεγαλύτερου ομίλου ΕΜ εάν η ζημία είναι υψηλότερη (Cover 1). Επιπλέον, πρέπει να καλύπτει την έκθεση κινδύνου της 1ης και της 2ης μεγαλύτερης ομάδας προσμετρώντας στους  προ-χρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους το SIG (Cover 2). Η επάρκεια του κεφαλαίου εκκαθάρισης αξιολογείτε σε 3-μηνιαία βάση, βάσει της ευλογοφάνειας εκείνων των σεναρίων αγοράς τα οποία οδηγούν σε εξάντληση των προχρηματοδοτημένων πόρων (reverse stress test)

Η επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων αξιολογείτε σε 3-μηνιαία βάση, βάσει της ευλογοφάνειας εκείνων των σεναρίων αγοράς τα οποία οδηγούν σε εξάντληση των ρευστών διαθεσίμων (reverse stress test).

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται ο ένας απολογιστικός έλεγχος των υποθέσεων του συμψηφισμού περιθωρίου ασφάλισης για κάθε μοντέλο περιθωρίου ασφάλισης ξεχωριστά.

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται επικύρωση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνου από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο.

Επίσης σε ετήσια βάση πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης υπερημερίας ΕΜ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τη συμμετοχή ΕΜ, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Διαχειριστή Αγοράς, της Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων, της Οικονομικής Διεύθυνσης και των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης της ATHEXClear. Σκοπός της άσκησης είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας των συμμετεχόντων, αλλά και η επάρκεια των μοντέλων και των διαδικασιών.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Το πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της ATHEXClear ορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες που έχουν ανατεθεί. Αναλύει τις διαδικασίες προσδιορισμού/αξιολόγησης του κινδύνου, του μετριασμού και της παρακολούθησής του. Οι κύριοι άξονες του πλαισίου είναι:

 • Η καταγραφή των πιθανών κινδύνων μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης κινδύνων (RCSA).
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιές.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και η δημιουργία βασικών δεικτών κινδύνου για την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των κινδύνων.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων