Αλφαβητάρι

Σημείωση: Οι ορισμοί στο παρόν εξυπηρετούν τα πρότυπα της αγοράς και δεν έχουν απαραίτητα νομική χροιά.

 


Ορισμοί Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σημείωση: Οι ορισμοί στο παρόν εξυπηρετούν τα πρότυπα της αγοράς και δεν έχουν απαραίτητα νομική χροιά.

Α

Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά
Κάθε ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018 της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. Όπου γίνεται αναφορά στον Κανονισμό σε Αγορά Αξιών και Αγορά Παραγώγων ως Αγορές νοούνται οι οργανωμένες αγορές του Χ.Α. με αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κινητές Αξίες και Παράγωγα, αντίστοιχα, όπως έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 5 του ν. 4514/20185.

Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ)
Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 41 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου ο πελάτης κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους ή οποιουδήποτε συστήματος σύνδεσης με την Αγορά που παρέχεται από το Μέλος για τη διαβίβαση εντολών στην Αγορά.

Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπΕΠΑ)
Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 41 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου η ως άνω διαβίβαση από τον πελάτη γίνεται χωρίς να κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους.

Απόφαση
Απόφαση που εκδίδεται, σε εφαρμογή του Κανονισμού, από το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χ.Α


Β

Βάθος Εντολών
Ο συνολικός, ανά Βιβλίο Εντολών, αριθμός Εντολών και Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που οι Εντολές αυτές αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμών, ως προς τα καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης, όπως εκάστοτε ορίζονται από το Χ.Α. και δημοσιοποιούνται μέσω του Συστήματος.

Βιβλίο Εντολών
Το ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργείται στο Σύστημα, ως προς κάθε Αγορά του Χ.Α. και είδος διαπραγματεύσιμων σε αυτή Χρηματοπιστωτικών Μέσων, στο οποίο καταχωρούνται οι εντολές προς διενέργεια συναλλαγών επ' αυτών.


Γ
 

Δ

Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ.
Το διαχειριζόμενο από το Χ.Α. δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του Συστήματος και των Μελών ή και λοιπών προσώπων που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό μέσω μηχανισμών παροχής άμεσης πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΑ) ή απευθείας πρόσβασης στην αγορά (ΑπΕΠΑ).

Διμερής δανεισμός τίτλων - Διμερής δανειοδοσία ή δανειοληψία
Οι συμβάσεις δανειοδοσίας ή δανειολοηψίας που λειτουργούν ως χρηματοδότηση τίτλων οι οποίες καταρτίζονται στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. διμερώς (Μέθοδοι 8-3-1, 8-3-2) από το ίδιο ή από δύο διαφορετικά Μέλη με εισαγωγή στο Σύστημα των δύο εκατέρωθεν εντολών για τον δανειοδότη και τον δανειολήπτη αντίστοιχα ή, προκειμένου για εντολή εισαχθείσα για λογαριασμό δανειολήπτη, με ταύτισή της και με Συγκεντρωτική Εντολή Δανειοδοσίας κατά τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Ε

Ειδικός Διαπραγματευτής
Το Μέλος που δραστηριοποιείται σε Αγορές του Χ.Α. σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό, αγοράζοντας και πωλώντας διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Εκδότης
Το πρόσωπο που εισάγει τις κινητές αξίες του στην Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Εκδότρια Δ.Α.Κ.
Εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία.

Εντολή καλυμμένης πώλησης
Εντολή πώλησης που εισάγεται στο Σύστημα και ενεργοποιείται προς εκτέλεση αφού προηγουμένως έχουν δεσμευτεί στο Σ.Α.Τ. υπέρ ΕΤ.ΕΚ οι Κινητές Αξίες στις οποίες αφορά και η οποία για το λόγο αυτό δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πιστωτικού ορίου για την εισαγωγή της.

ΕΤ.ΕΚ.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α.


Ζ

 


Η

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ή Η.Δ.Τ.
Το επίσημο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και τηρείται από το Χ.Α. σε ηλεκτρονική ή και άλλη μορφή, στο οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό, ως και κάθε άλλο στοιχείο κατ' επιλογή του Χ.Α.

Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης
Το ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης που ισχύει για τις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και δημοσιοποιείται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «εργάσιμες ημέρες» ή «ημέρες συναλλαγών» ή «ημέρες συνεδρίασης» νοούνται οι ημέρες που περιλαμβάνονται στο ως άνω ημερολόγιο.


Θ

 


Ι

 


Κ

Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» που ενεργεί ως Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 3756/2009.

Καλυμμένη πώληση
Η πώληση Κινητών Αξιών που καταρτίζεται βάσει εντολής καλυμμένης πώλησης, στην Αγορά Αξιών με κάθε Μέθοδο εκτός της Μεθόδου 6.

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή
Ο Κανονισμός που εκδίδει η ΕΤ.ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και τη σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Αγορά Αξιών, ως και σε κάθε άλλη αγορά κινητών αξιών που ορίζεται από αυτόν.

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
Ο Κανονισμός που εκδίδει η ΕΤ.ΕΚ., σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και τη σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων, στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων ως και κάθε άλλη αγορά που ορίζεται από αυτόν.

Κανονισμός ή Κανονισμός του Χ.Α.
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α. που καταρτίζεται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4514/2018. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Κανονισμός νοούνται και οι εκάστοτε Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων που έχει καταρτιστεί δυνάμει της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει.

Κινητές Αξίες
Οι κινητές αξίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 44 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3371/2005, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή οι κινητές αξίες που αποτελούν υποκείμενη αξία Παραγώγου στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ανάλογα με την περίπτωση16. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος Κινητές Αξίες περιλαμβάνει όπου συντρέχει περίπτωση και τα Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.A.K.).


Λ

 


Μ

Μέλη (Αγοράς)
Επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει σε Αγορά του Χ.Α. προς διενέργεια συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Μέλη ΕΤ.ΕΚ. ή Εκκαθαριστικά Μέλη
Τα Εκκαθαριστικά Μέλη όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων αντίστοιχα. Όπου στον Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Εκκαθαριστικά Μέλη νοούνται αμφότερα τα Εκκαθαριστικά Μέλη τους Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Μερίδια Δ.Α.Κ.
Τα μερίδια της Κατηγορίας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. 

ΜΗΑΣ
Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μετοχής κατά την έννοια του άρθρου 7 και του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/587.

Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων
Ο μηχανισμός που διαχειρίζεται το Χ.Α., μέσω του οποίου καταρτίζονται οι Συμβάσεις δανεισμού τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 11 στοιχείο β του Κανονισμού (ΕE) 2015/2365,  σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και οι οποίες εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.


Ν

Νόμισμα διαπραγμάτευσης
Το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύονται Χρηματοπιστωτικά μέσα σε Αγορά.


Ξ

 


Ο

 


Π

Παράγωγα
Τα παράγωγα μέσα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 49 του ν.4514/2018, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από το Χ.Α. για την άσκηση σε Μέλος εργασιών διεξαγωγής συναλλαγών σε Αγορές του Χ.Α. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών και Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Παραγώγων νοούνται οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές για την πρόσβαση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων αντίστοιχα, ως και στον Μηχανισμό Δανεισμού τίτλων του Χ.Α. 

Προϊόντα δανεισμού τίτλων
Οι τυποποιημένοι όροι λειτουργίας των Συμβάσεων δανεισμού τίτλων στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

Προσφέρων
Ο προσφέρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (ι) του ν. 3401/2005.


Ρ

 


Σ

Συγκεντρωτικές Εντολές Δανειοδοσίας
Οι ποσότητες τίτλων που καθορίζονται από τον Αλγόριθμο Διάθεσης Ποσοτήτων και Επιτοκίων ως ποσότητες διατιθέμενες προς δανεισμό στον Μηχανισμό Δανεισμού τίτλων Τίτλων με βάση τις εισηγμένες στο Σύστημα εντολές δανειοδοσίας, τα επιτόκια δανεισμού ως και κάθε άλλη παράμετρο που προβλέπεται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α.

Συμβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας
Οι συμβάσεις ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας που λειτουργούν ως χρηματοδότηση τίτλων οι οποίες καταρτίζονται στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. πολυμερώς (Μέθοδοι 8-1, 8-2, 8-3-3) κατά τους όρους του Κανονισμού.

Συμμετέχοντες στη δανειοδοσία ή δανειοληψία
Τα Μέλη και οι Χειριστές που συμμετέχουν στις συναλλαγές στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 

Συμβάσεις δανεισμού τίτλων
Οι Συμβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ως και οι Διμερείς δανειοδοσίες ή δανειοληψίες που καταρτίζονται στον Μηχανισμό Δανεισμού τίτλων του Χ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Σύμβουλος

Ο Σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 (α) της απόφασης 3/460/10.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ή Σ.Χ.Π.
Οι κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 44 (γ) του ν.4514/2018 που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και που εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

Σύστημα
Το Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ή εφαρμογή που χρησιμοποιεί το Χ.Α. μέσω των οποίων  διενεργούνται οι συναλλαγές στις Αγορές του Χ.Α. ή στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές διαδικασίες του Χ.Α.

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών και εν γένει διεξαγωγής των πράξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 3756/2009 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται το Κ.Α.Α. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στα αρχεία του Κ.Α.Α.

Σύστημα Επικοινωνίας
Το εγκεκριμένο από το Χ.Α. σύστημα «ΕΡΜΗΣ» ή άλλο σύστημα επικοινωνίας που ορίζεται από το Χ.Α. με Απόφασή του, μέσω του οποίου οι εκδότες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για αποστολή της απαιτούμενης ενημέρωσης στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.


Τ

Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα
Η τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 40 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (40) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που αφορά Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α. και υλοποιείται με χρήση των υποδομών και των συστημάτων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.


Υ

 


Φ

 


Χ

Χειριστής
Ο Χειριστής στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Χρηματική Διανομή
Η διανομή χρηματικού ποσού από Εκδότη προς δικαιούχους, ιδίως με τη μορφή μερίσματος, προμερίσματος, ειδικών και πάσης φύσεως αποθεματικών, επιστροφής κεφαλαίου, τόκου προνομίου, τόκου ομολογιακού δανείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που λειτουργεί ως διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 18 του ν. 4514/201823.

Χρηματοπιστωτικά Μέσα
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν.4514/2018, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα σε Αγορά του Χ.Α.


Ψ

 


Ω

 


Ορισμοί Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Σημείωση: Οι ορισμοί στο παρόν εξυπηρετούν τα πρότυπα της αγοράς και δεν έχουν απαραίτητα νομική χροιά.

Α

Αγορά Αξιών
Η οργανωμένη αγορά αξιών του Χ.Α. που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) που λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας ΕΝ.Α., οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διέπονται από το εθνικό δίκαιο και των οποίων οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών αξιών σε Λογιστική Μορφή.

Αγορά Παραγώγων
Η Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και διέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι συναλλαγές του  οποίου εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αγορά Παραγώγων, σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται αμφότερες οι παραπάνω αγορές ή έκαστη κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

Αγορά
Η Αγορά Παραγώγων και ο Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αγορά, σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται όλες οι παραπάνω αγορές ή εκάστη κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.


Β

 


Γ
 

Δ

Δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων
Η δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων ή πώληση ή αγορά τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, όπως προκύπτει από τις συναλλαγές επί προϊόντων δανεισμού τίτλων στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

Δελτίο Στοιχείων
Το δελτίο που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος ημερησίως ανά πελάτη, σε σταθερό μέσο που παρέχει εχέγγυα ασφαλούς τήρησης, με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών και θέσεων του πελάτη, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των εκκρεμών συναλλαγών και θέσεων του πελάτη σε σχέση με τις διαδικασίες εκκαθάρισης, όπως αυτές προκύπτουν μετά το πέρας κάθε ημέρας εκκαθάρισης και υπολογισμού του κινδύνου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκπλήρωσης του πελάτη σε σχέση με τις θέσεις αυτές, των παρασχεθεισών από τον πελάτη εξασφαλίσεων, των κινήσεων και εγγραφών των λογαριασμών του πελάτη σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, ως και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να εξειδικεύει η ΕΤ.ΕΚ. με απόφασή της καθορίζοντας και κάθε σχετικό τεχνικό όρο εφαρμογής.

Διαμεσολαβητής
Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του ν. 3606/2007 και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που διενεργεί μέσω Μελών Αγοράς συναλλαγές επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών, από τις οποίες οι προκύπτουσες θέσεις τηρούνται μέσω Λογαριασμού Θέσης Πελατείας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Διαχειριστής Αγοράς
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» (Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α.) που διαχειρίζεται την Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και για τις συναλλαγές της οποίας την εκκαθάριση διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Διαχειριστής
Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του ν. 3606/2007 και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που προβαίνει σε συγκεντρωτική εκτέλεση εντολών πελατών του στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίων των πελατών που διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Ε

Ειδικοί Ίδιοι Πόροι
Το ποσό που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ. για την κάλυψη υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους το οποίο χρησιμοποιείται μετά τη χρήση της μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προς κάλυψή της υπερημερίας και πριν προβεί σε χρήση των μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης των ενήμερων Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Εκκαθαριστικό Μέλος
Ε.Π.ΕΥ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, που συμμετέχει στο Σύστημα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκκαθαριστικά Μέλη», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται τόσο τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, όπως ορίζονται στον Κανονισμό, ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Επενδυτής
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό μόρφωμα που έχει κατά το δίκαιο που το διέπει συναλλακτική ικανότητα, όπως ενδεικτικώς αμοιβαίο κεφάλαιο ή ταμείο κατά τις κείμενες διατάξεις, για το οποίο τηρείται Λογαριασμός Θέσης Επενδυτή σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Επιτροπή Κινδύνου
Η επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εκκαθαριστικών Μελών, από ανεξάρτητα μέλη του Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και από εκπροσώπους των πελατών της, όπως εξειδικεύονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού που λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

ΕΤ.ΕΚ.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» που λειτουργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και διαχειριστής Συστήματος του ν. 3606/2007 για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Ε.Λ.Κ.Α.Τ.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων». που ενεργεί  ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ. και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 3756/2009.  


Ζ

 


Η

 


Θ

 


Ι

 


Κ

Κανονισμός Αγοράς
Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) του ν. 3606/2007 σε σχέση με την Αγορά Παραγώγων και τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

Κανονισμός
Ο παρών Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων που καταρτίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό ο όρος «Κανονισμός» νοούνται και οι Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων που έχει καταρτιστεί δυνάμει της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει. 

Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
Το προχρηματοδοτημένο κεφάλαιο που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 και το ν. 3606/2007 που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. για την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως προκύπτουν από την εκκαθάριση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Κινητές Αξίες
Οι κινητές αξίες που συνιστούν υποκείμενη αξία Παραγώγου διακανονιζόμενου με φυσική παράδοση κατά τους όρους του Κανονισμού Αγοράς ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο κωδικός διαπραγμάτευσης που χειρίζεται για κάθε Αγορά Μέλος Αγοράς για τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Κανονισμό Αγοράς.


Λ

Λογαριασμός Αξιών
Ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων του Ειδικού Λογαριασμού και των Μεταβατικών Λογαριασμών κατά τα προβλεπόμενα στον ως άνω Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Αξιών» νοείται ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών
Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. ή, όπου συντρέχει περίπτωση, σε άλλο αντίστοιχο σύστημα, για το διακανονισμό επί κινητών αξιών των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες του Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Χειριστή στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματί του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των ίδιων συναλλαγών του σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας
Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας ανάλογα με την περίπτωση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, όπου αναφέρεται ο όρος Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας, νοούνται ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας από κοινού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα για απευθείας πελάτες του για την εκκαθάριση των συναλλαγών των σχετικών πελατών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του Κανονισμού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα αποκλειστικά για πελάτες Πελατών (έμμεσοι πελάτες), όπου Πελάτες είναι επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα, για την εκκαθάριση των συναλλαγών των σχετικών πελατών σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154  και τους όρους του Κανονισμού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματι Πελάτη του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης
Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου, ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Εκκαθάρισης», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται όλοι οι παραπάνω Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

Λογαριασμός Θέσης Διαχειριστή
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές συγκεντρωτικής εκτέλεσης εντολών του Διαχειριστή που δεν έχουν επιμεριστεί σε Κωδικούς Διαπραγμάτευσης πελατών του, όπως διενεργούνται βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης.

Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ.
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ., όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π.
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π., όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Επενδυτή
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις για τον Επενδυτή, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης κατά τους όρους παρόντος. Για τις ανάγκες προσδιορισμού του Λογαριασμού Θέσης Επενδυτή που αντιστοιχεί σε Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη και Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη, ως Επενδυτής νοείται ο Πελάτης.

Λογαριασμός Θέσης Ιδίου
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, ίδιες θέσεις του, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου. Στις παραπάνω ίδιες θέσεις δεν περιλαμβάνονται θέσεις που τυχόν διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος και καταχωρούνται σε Λογαριασμό Θέσης Μέλους αυτού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς, όπως διενεργούνται βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης.

Λογαριασμός Θέσης Μέλους Αγοράς Αξιών (fail trades)
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις εκκαθαριστικού μέλους στο σύστημα εκκαθάρισης της Αγοράς Αξιών, όπως προκύπτουν από συναλλαγές δανεισμού τίτλων που διενεργούνται στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων στο πλαίσιο κάλυψης ατελών συναλλαγών (fail trades) στην Αγορά Αξιών βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης. 

Λογαριασμός Θέσης Μέλους
Ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών, ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ., ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π., ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων, ο Λογαριασμός Θέσης Μέλους Αγοράς Αξιών, ο Λογαριασμός Θέσης Διαχειριστή και ο Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Λογαριασμός Θέσης Μέλους νοούνται όλοι οι παραπάνω Λογαριασμοί Θέσης ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

Λογαριασμός Θέσης Πελατείας
Ο Λογαριασμός στο Σύστημα που συνδέεται με Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω του οποίου καταχωρούνται, κατά δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους, θέσεις πελατείας Διαμεσολαβητή, όπως προκύπτουν από συναλλαγές που διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς βάσει Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης.

Λογαριασμός Θέσης
Ο Λογαριασμός Θέσης Ιδίου, ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών, ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ., ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π., ο Λογαριασμός Θέσης Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων, ο Λογαριασμός Θέσης Μέλους Αγοράς Αξιών, ο Λογαριασμός Θέσης Πελατείας, ο Λογαριασμός Θέσης Διαχειριστή, ο Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους και ο Λογαριασμός Θέσης Επενδυτή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Λογαριασμός Θέσης νοούνται όλοι οι παραπάνω Λογαριασμοί Θέσης ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

Λογαριασμός Χειριστή
Ο Λογαριασμός Χειριστή Λογαριασμού Αξιών Μερίδας που κινεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού
Ο λογαριασμός ως και κάθε προβλεπόμενη περίπτωση υπολογαριασμού του που τηρείται μέσω Φορέα χρηματικού διακανονισμού για την ΕΤ.ΕΚ., την  Ε.Λ.Κ.Α.Τ., τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και άλλους Χειριστές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών.


Μ

Μέλος Αγοράς
Ε.Π.ΕΥ. ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Αγορά για την κατάρτιση συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς που διέπει την Αγορά.

Μέλος Αγοράς Αξιών
Ε.Π.ΕΥ. ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Αγορά Αξιών για την κατάρτιση συναλλαγών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της. 

Μερίδα (Σ.Α.Τ.)
Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., όπως ιδίως η Μερίδα Επενδυτή, η Κοινή Επενδυτική Μερίδα, η Μερίδα Μέλους και, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της, η Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Μερίδα κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται η Μερίδα στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων
Ο Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μορφή χρηματοδότησης τίτλων, όπως ιδίως ως δανεισμός τίτλων ή σύμβαση πώλησης ή αγοράς τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διέπεται από το εθνικό δίκαιο και οι συναλλαγές της οποίας εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Μη Εκκαθαριστικό Μέλος
Το Μέλος Αγοράς που δεν έχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και συνεργάζεται, για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά, με ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.


Ν

 


Ξ

 


Ο

Όριο Θέσης
Το όριο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη ως προς τη δυνατότητα ανοίγματος θέσης ή διατήρησης θέσης από συναλλαγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.


Π

Παράγωγα ή συναλλαγές (συμβάσεις) Παραγώγων:
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ σημεία 4 έως 10 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως εφαρμόζονται στα άρθρα 38 και 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία εισάγονται ή είναι εισηγμένα σε Αγορά Παραγώγων και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του Κανονισμού.

Πελάτης
Επιχείρηση με συμβατική σχέση με Εκκαθαριστικό Μέλος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκκαθαρίζει συναλλαγές με την ΕΤ.ΕΚ.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του Κανονισμού.

Περιθώριο ασφάλισης
Το περιθώριο ασφαλείας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013 προς την ΕΤ.ΕΚ. προς εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών τους έναντι αυτής, όπως προκύπτουν ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. για την άσκηση σε Εκκαθαριστικό Μέλος εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Πιστωτικά Όρια
Τα προχρηματοδοτημένα όρια που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών και διενέργειας συναλλαγών σε  Αγορά από τα συμμετέχοντα σε αυτή Μέλη Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Προϊόντα δανεισμού τίτλων
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, όπως ιδίως οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή πώλησης ή αγοράς τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης κατά την έννοια του άρθρου 2παρ.10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διενεργούνται στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.  


Ρ

 


Σ

Σειρά Παραγώγου
Κατηγορία εισηγμένου Παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται ιδίως με βάση την υποκείμενη αξία, την ημερομηνία λήξης της ορισμένης προθεσμίας ή και την τιμή άσκησης.

Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως του κ.ν. 2190/1920, του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ΕΤ.ΕΚ.

Σύστημα:
Το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί Παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ.  και διέπεται από το εθνικό δίκαιο μέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και διαχειριστής Συστήματος κατά τις κείμενες διατάξεις, τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές Παραγώγων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Στην παραπάνω έννοια του Συστήματος εμπίπτει και η τεχνική λειτουργία του ως ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ περιλαμβανομένων και των τεχνικών και υποστηρικτικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό και χρησιμοποιούνται από την ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες της. 

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Το σύστημα τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή που διαχειρίζεται η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως του ν. 3756/2009 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.


Τ

 


Υ

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρησης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Έμμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους ανάλογα με την περίπτωση.  Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, όπου αναφέρεται ο όρος Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας, νοούνται ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας από κοινού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρησης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρησης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού  Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρησης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης
Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου, ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας και ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό νοούνται όλοι οι παραπάνω Υπολογαριασμοί ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.


Φ

Φορέας χρηματικού διακανονισμού
Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕE μέσω του οποίου διενεργείται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις οικείες διαδικασίες διακανονισμού.


Χ

Χειριστής
Ο Χειριστής στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που συμμετέχει στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.


Ψ

 


Ω

 


Ορισμοί Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Σημείωση: Οι ορισμοί στο παρόν εξυπηρετούν τα πρότυπα της αγοράς και δεν έχουν απαραίτητα νομική χροιά.

Α

Αγορά
Η Αγορά Αξιών και η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. που έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους Κανόνες Λειτουργίας ΕΝ.Α., αντίστοιχα, και των οποίων οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών
Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που διενεργείται πριν την ημέρα διακανονισμού των προς παράδοση Κινητών Αξιών στις οποίες αφορά και συνεπάγεται την ανέκκλητη δέσμευση αυτών για τις ανάγκες του διακανονισμού τους σύμφωνα με το άρθρο 6.9.4 του παρόντος Κανονισμού. Οι θέσεις πώλησης ως προς τις οποίες έχει λάβει χώρα Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών θεωρούνται ότι έχουν διακανονιστεί και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κινδύνου ως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

Αρμόδιες Αρχές
Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία του προσώπου στο οποίο σύμφωνα με το Πεδίο Εφαρμογής και τους ειδικότερους όρους του παρόντος αναφέρονται κατά περίπτωση.

 


Β
 

Γ

 


Δ

Δελτίο Στοιχείων
Το δελτίο που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος ημερησίως ανά πελάτη, σε σταθερό μέσο που παρέχει εχέγγυα ασφαλούς τήρησης, με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών και θέσεων του πελάτη, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των εκκρεμών συναλλαγών και θέσεων του πελάτη σε σχέση με τις διαδικασίες εκκαθάρισης, όπως αυτές προκύπτουν μετά το πέρας κάθε ημέρας εκκαθάρισης και υπολογισμού του κινδύνου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκπλήρωσης του πελάτη σε σχέση με τις θέσεις αυτές, των παρασχεθεισών από τον πελάτη εξασφαλίσεων, των κινήσεων και εγγραφών των λογαριασμών του πελάτη σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, ως και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να εξειδικεύει η ΕΤ.ΕΚ. με απόφασή της καθορίζοντας και κάθε σχετικό τεχνικό όρο εφαρμογής.

Διαμεσολαβητής
Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, που διενεργεί μέσω Μελών Αγοράς συναλλαγές επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Διαχειριστής Αγοράς
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Χρηματιστήριο Αθηνών» (Χ.Α.) που λειτουργεί ως Διαχειριστής Αγοράς σύμφωνα με το ν. 3606/2007.


Ε

Ειδικοί Ίδιοι Πόροι
Το ποσό που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ. για την κάλυψη υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους το οποίο χρησιμοποιείται μετά τη χρήση της μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προς κάλυψη της υπερημερίας και πριν προβεί σε χρήση των μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης των ενήμερων Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Εκκαθαριστικό Μέλος
Ε.Π.ΕΥ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, που συμμετέχει στο Σύστημα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκκαθαριστικά Μέλη», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται τόσο τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Εντολή καλυμμένης πώλησης
Εντολή πώλησης που εισάγεται στην Αγορά και ενεργοποιείται προς εκτέλεση αφού προηγουμένως έχουν δεσμευτεί στο Σ.Α.Τ. υπέρ ΕΤ.ΕΚ. οι Κινητές Αξίες στις οποίες αφορά, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και η οποία για το λόγο αυτό δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πιστωτικού ορίου για την εισαγωγή της.1 

Επιτροπή Κινδύνου
Η επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εκκαθαριστικών Μελών, από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και από εκπροσώπους των πελατών της, όπως εξειδικεύονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού που λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

ΕΤ.ΕΚ.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» που ενεργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και διαχειριστής του Συστήματος του ν. 3606/2007 για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 


Ζ

 


Η

 


Θ

Θέσεις
Οι μη διακανονισθείσες συναλλαγές αγοράς ή πώλησης που διενεργούνται στην Αγορά. 


Ι

 


Κ

Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» που ενεργεί ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ. και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 3756/2009.  

Καλυμμένη πώληση
Η πώληση Κινητών Αξιών που καταρτίζεται βάσει εντολής καλυμμένης πώλησης στην Αγορά Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.2

Κανονισμός
Ο παρών Κανονισμός του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που καταρτίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό ο όρος «Κανονισμός» νοούνται και οι Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Κανονισμός Αγοράς
Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών σε σχέση με τη λειτουργία της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και οι Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Κανονισμός Αγοράς», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται αμφότερα τα παραπάνω θεσμικά κείμενα ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά. 

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων που έχει καταρτιστεί δυνάμει της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει. 

Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
Το προχρηματοδοτημένο κεφάλαιο που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 και το ν. 3606/2007 που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. για την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως προκύπτουν από την εκκαθάριση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 

Κινητές Αξίες
Οι κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Αγορά με βάση τον  Κανονισμό Αγοράς που τη διέπει και επί των οποίων τις συναλλαγές εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του παρόντος ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση.   

Κωδικός Διαπραγμάτευσης
Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος Αγοράς, ο Διαχειριστής Αγοράς και η ΕΤ.ΕΚ. ανά επενδυτή μέσω του οποίου το Μέλος Αγοράς καταρτίζει για λογαριασμό του επενδυτή συναλλαγές στην Αγορά.   


Λ

Λογαριασμός Αξιών
Ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων του Ειδικού Λογαριασμού και των Μεταβατικών Λογαριασμών κατά τα προβλεπόμενα στον ως άνω Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Αξιών» νοείται ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών
Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. ή, όπου συντρέχει περίπτωση, σε άλλο αντίστοιχο σύστημα, για το διακανονισμό επί κινητών αξιών των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Χειριστή στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης
Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου, ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Εκκαθάρισης», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται όλοι οι παραπάνω Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.   

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματί του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των ίδιων συναλλαγών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος για πελάτες του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη
Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματι Πελάτη του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Λογαριασμός Χειριστή
Ο Λογαριασμός Χειριστή Λογαριασμού Αξιών Μερίδας που κινεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού
Ο λογαριασμός ως και κάθε προβλεπόμενη περίπτωση υπολογαριασμού του που τηρείται μέσω Φορέα χρηματικού διακανονισμού για την ΕΤ.ΕΚ., το Κ.Α.Α., τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και άλλους Χειριστές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών.  


Μ

Μέλος Αγοράς
Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Αγορά  για την κατάρτιση συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς που διέπει την Αγορά. 

Μερίδα (Σ.Α.Τ.)
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., όπως ιδίως η Μερίδα Επενδυτή, η Κοινή Επενδυτική Μερίδα, η Μερίδα Μέλους και, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις τους, οι Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Μερίδα» κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται η Μερίδα στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Μερίδα Μέλους
Η Μερίδα που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Μη Εκκαθαριστικό Μέλος
Το Μέλος Αγοράς που δεν έχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και συνεργάζεται, για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά, με ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 


Ν

 


Ξ

 


Ο

Όριο Θέσης
Το όριο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη ως προς τη δυνατότητα ανοίγματος θέσης ή διατήρησης θέσης από συναλλαγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.


Π

Πελάτης
Επιχείρηση με συμβατική σχέση με Εκκαθαριστικό Μέλος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές της με την ΕΤ.ΕΚ. μέσω Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 

Περιθώριο ασφάλισης
Το περιθώριο ασφαλείας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013, που παρέχεται προς την ΕΤ.ΕΚ. προς εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών τους έναντι αυτής, όπως προκύπτουν ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. για την άσκηση σε Εκκαθαριστικό Μέλος εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Πιστωτικά Όρια
Τα προχρηματοδοτημένα όρια που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών και διενέργειας συναλλαγών στην Αγορά από τα συμμετέχοντα σε αυτή Μέλη Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.


Ρ

 


Σ

Συμβάσεις (Προϊόντα) Δανεισμού Τίτλων
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, όπως ιδίως οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή πώλησης ή αγοράς τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διενεργούνται στην Αγορά Δανεισμού Τίτλων και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.    

Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του κ.ν. 2190/1920, του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ΕΤ.ΕΚ.

Σύστημα
Το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. και διέπεται από το εθνικό δίκαιο μέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και διαχειριστής Συστήματος κατά τις κείμενες διατάξεις, τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Στην παραπάνω έννοια του Συστήματος εμπίπτει και η τεχνική λειτουργία του συστήματος με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ περιλαμβανομένων και των τεχνικών και υποστηρικτικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό και χρησιμοποιούνται από την ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Το σύστημα τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή που διαχειρίζεται το Κ.Α.Α. ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως του ν. 3756/2009 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.


Τ

 


Υ

 


Φ

Φορέας χρηματικού διακανονισμού
Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 3601/2007 και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ μέσω του οποίου διενεργείται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις οικείες διαδικασίες διακανονισμού.


Χ

Χειριστής
Ο Χειριστής στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που συμμετέχει στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.


Ψ

 


Ω

 


Ορισμοί Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων

Σημείωση: Οι ορισμοί στο παρόν εξυπηρετούν τα πρότυπα της αγοράς και δεν έχουν απαραίτητα νομική χροιά.

Α

Αγορά
Οργανωμένη αγορά ή Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης που πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3606/2007 και έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαιρουμένης της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του άρθρου 26 του ν. 2515/1997.

Αλλοδαπές κινητές αξίες
Ως αλλοδαπές κινητές αξίες νοούνται οι κινητές αξίες της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και του άρθρου 1 του ν. 3371/2005, που έχουν καταχωρηθεί σε αλλοδαπό Κεντρικό αποθετήριο Αξιών και τηρούνται σε Πάροχο.


Β

 


Γ
Γενικός Χειριστής

Νοείται ο Χειριστής ο οποίος δικαιούται να δίνει Εντολές Διακανονισμού στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Δικαίωμα εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν:

(α) ο Χειριστής της περίπτωσης α) ή β) της παρ. 32, εφόσον έχει εποπτικά ίδια κεφάλαια τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
(β) ο Χειριστής των περιπτώσεων γ) και ε) της παρ. 32.


Δ

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Νοούνται τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά, ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/12-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.
Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) που ενεργεί ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ. και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 3756/2009. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι Κ.Α.Α. ή Ε.Χ.Α.Ε. νοείται ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.2

Διαχειριστής Συστήματος
Νοείται διαχειριστής Συστήματος εκκαθάρισης, διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3606/2007, ως και κάθε άλλο πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας που διαχειρίζεται παρόμοια Συστήματα σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει, το οποίο  συνδέεται με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.


Ε

Ειδικός Διαπραγματευτής κινητών αξιών
Νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. κινητών αξιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.  

Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ.
Νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια.

Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων
Νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον παρόντα Κανονισμό.

Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π.
Νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια ΣΧΠ που διαχειρίζεται τα εν λόγω προϊόντα.

Εκδότρια
Νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε Αγορά και του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρούνται πρωτογενώς ή δευτερογενώς στο Σ.Α.Τ. ή το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες παρακολουθούνται λογιστικώς στο Σ.Α.Τ. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση Κινητών Αξιών που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις, η εκδότρια των παριστώμενων κινητών αξιών έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκδότριας.3 

Eκδότρια Δ.Α.Κ.
Νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία. 

Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.)
Νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). 

Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών
Νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει.

Εκδότρια Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.)
Νοείται το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τα Σ.Χ.Π.

ΕΛ.ΠΙΣ.
Νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

Εντολή Διακανονισμού
Νοείται η εντολή που εισάγεται στο Σ.Α.Τ.:

(α) από Χειριστή για τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών μεταφοράς αλλοδαπών κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
(β) από Διαχειριστή Συστήματος ή Γενικό Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων ή τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών μεταφοράς με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
(γ) από Χειριστή για την παράδοση και παραλαβή των ανταλλαγμάτων σε μετρητά ή κινητές αξίες στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικής πράξης ή ενέργειας.4


Ζ

 


Η

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων
Νοείται η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτής προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης, όπως αυτή η ημερομηνία ανακοινώνεται από την Εκδότρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (record date). 


Θ

Θεματοφύλακας
Νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.


Ι

 


Κ

 


Λ

Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού
Νοείται για τις ανάγκες του παρόντος ο λογαριασμός και κάθε μορφή υπολογαριασμού ή άλλου συνδεόμενου λογαριασμού αυτού που τηρείται σε Φορέα Xρηματικού διακανονισμού για Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού.
Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο:

(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, και  
(β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή την ιδιότητα του μέλους Συστήματος.
 


Μ

Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο:

(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, και  
(β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή την ιδιότητα του μέλους Συστήματος.

Μερίδια Δ.Α.Κ.
Νοούνται τα εισηγμένα σε Αγορά μερίδια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. Για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού, όπου αναφέρεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ., εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Μερίδα Κατάθεσης Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Μερίδα Κατάθεσης ΤΠΔ)
Νοείται η Μερίδα που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. επ' ονόματι του ΤΠΔ για την κατάθεση κινητών αξιών στο ΤΠΔ.


Ν

 


Ξ

 


Ο

Ομόλογα
Νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης.

Ομολογίες
Νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/97, όπως ισχύουν. 

Ομολογιούχος
Νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.


Π

Πάροχος
Νοείται πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) που συνδέεται με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3756/2009 για την τήρηση και την παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κινητών αξιών.

(α) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
(β) Πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων και λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3756/2009.7


Ρ

 


Σ

Σύστημα
Νοείται σύστημα εκκαθάρισης, διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3606/2007 ή παρόμοιο σύστημα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας που λειτουργεί  σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει και τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή του και το οποίο συνδέεται με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό συναλλαγών.

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Νοείται το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

Σύστημα Παρακολούθησης
Νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π)
Νοούνται οι κινητές αξίες που ορίζονται ως τέτοιες με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Τ

«Τ»
Νοείται η ημέρα κατάρτισης συναλλαγής σε Αγορά. Οι ημέρες Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αντιστοιχούν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.


Υ

 


Φ

Φορέας χρηματικού διακανονισμού
Νοείται Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 3601/2007 και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, μέσω του οποίου διενεργείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ο χρηματικός διακανονισμός κατά τους όρους του Κανονισμού.

Φορείς
Νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ΄ αριθμ. 314A/30-05-1995, όπως κάθε φορά ισχύει).


Χ

Χειριστής
Νοείται το πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως ε), το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για την διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.

(α) Μέλος  
(β) Θεματοφύλακας  
(γ) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο αξιών πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ως Χειριστής του Σ.Α.Τ.
(δ) H Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά και μόνο για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στις αποφάσεις του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.
(ε) Διαχειριστής Συστήματος που έχει συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού
(στ) το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων (ΤΠΔ) σε εφαρμογή των διατάξεων για τη σύσταση παρακαταθηκών.


Ψ

 


Ω

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων